Adroddiad yn datgan newidiadau mawr i weithgareddau coedwigaeth CNC

Tree felling

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gwneud newidiadau sylweddol i’w weithgareddau pren masnachol yn dilyn cyhoeddi adroddiad annibynnol.

Galwodd CNC ar yr arbenigwyr, Grant Thornton, i adolygu ei brosesau a’i weithdrefnau ar ôl i Swyddfa Archwilio Cymru “amodi” ei gyfrifon am dair blynedd yn olynol.

Daw adroddiad Grant Thornton, a gyhoeddwyd heddiw (dydd Llun, 4 Chwefror) yn dilyn dadansoddiad pellgyrhaeddol o weithrediadau pren masnachol CNC.

Mae’r adroddiad ar gael ar-lein a bydd uwch swyddogion gweithredol CNC yn ei drafod ym Mhwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol ar ddydd Llun, 11 Chwefror.

Meddai Syr David Henshaw, Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym yn ystyried y sefyllfa hon yn ddifrifol iawn ac rwy’n bersonol yn goruchwylio ein prosiect gwella.

“Gwnaethom addewid y byddem yn cynnal archwiliad trwyadl wrth fynd at wraidd y materion hyn yn ein gweithgareddau pren masnachol.

“Dyna pam y gwnaeth CNC gomisiynu Grant Thornton i gynnal adolygiad manwl a thrylwyr.

“Rydym yn derbyn eu canfyddiadau’n gyfan gwbl, sydd wedi ein harwain i roi cynllun gweithredu ar waith i sicrhau bod newidiadau mawr a gwelliannau yn cael eu gwneud.

“Mae cyflawni newid ar raddfa mor eang yn hanfodol wrth sicrhau na fydd hyn yn digwydd eto.

“Rydym yn unioni pethau, rydym ar y trywydd iawn i gyflawni’r camau yn llawn a byddwn yn agored ynglŷn â’n cynnydd.”

Mae CNC yn dweud ei fod eisoes yn gwneud gwelliannau megis ad-drefnu ar lefel uwch a sefydlu safonau newydd ar gyfer gwerthu pren a hyfforddi staff i'w cyflawni.

Mae ei brosiect i wneud gwelliannau yn cael ei lywio ar y lefel uchaf gan Gadeirydd CNC, gyda chymorth tri aelod o'r Bwrdd. Mae hefyd yn awyddus i wella ei berthynas â'r diwydiant pren.

Ychwanegodd Clare Pillman, Prif Swyddog Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydyn ni’n gwybod fod yn rhaid inni gael hyn yn gywir ac mae Bwrdd CNC yn rhoi arweiniad a chefnogaeth gadarn i’r prosiect hwn.

“Dywedais yn ein cyfarfod blynyddol â’r diwydiant pren yn ddiweddar fy mod yn teimlo fod cyfnod newydd ar y gorwel yng Nghymru.

"Mae'r diwydiant yn rhan hanfodol o economi Cymru ac mae gennym hanes clodwiw o'i gefnogi. Rydym wedi cyrraedd ein targedau cyflawni yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac rydym ar y trywydd iawn i wneud hynny eto eleni.

“Yn y dyfodol rwy’n disgwyl y bydd ein gweithrediadau coedwigaeth yn sicrhau'r manteision mwyaf posibl i'r trethdalwr a'r diwydiant.”

Dywed adroddiad Grant Thornton:

“Rydym yn cadarnhau fod CNC wedi cefnogi’r adolygiad hwn gan gynnwys e-bost y Prif Weithredwr i’r holl staff yn eu hannog i gymryd rhan.

“Rydym hefyd wedi nodi ymrwymiad CNC wrth fynd i’r afael â’r materion a godwyd yn yr adroddiad hwn ac adolygiadau eraill drwy lunio cynllun gweithredu.

"Rydym yn argymell bod cynnydd y camau hyn yn cael ei fonitro a bod adolygiad rheolaidd yn cael ei gynnal o'r cynnydd a dylid ei graffu’n fanwl ar lefel y Bwrdd."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru