Gwaith trwsio arglawdd môr Llanbedr wedi’i gwblhau

Mae gwaith trwsio arglawdd môr Llanbedr, yn ymyl Harlech, wedi’i gwblhau wedi i lanwau uchel a thywydd mawr agor bwlch 50m ynddo yn gynharach eleni.

Bu timau arbenigol Cyfoeth Naturiol Cymru’n gwneud gwaith argyfyngol yn ystod y 12 wythnos diwethaf er mwyn llunio ffordd fynediad at y bwlch, a’i lenwi gan ddefnyddio 15,000 tunnell fetrig o gerrig mawrion, clai a phridd.

Atgyfnerthwyd y rhan newydd o’r clawdd â chraidd clai soled, wedi’i gyfnerthu â cherrig mawrion a’i orchuddio ag uwchbridd er mwyn ei ddwyn yn ôl at y raddfa amddiffyn rhag llifogydd ofynnol.

Bydd peirianwyr yn awr yn cadw golwg ar ei berfformiad yn ystod y misoedd nesaf, er mwyn sicrhau y parhao i fedru gwrthsefyll y llanw.

Cyn y trwsio, roedd pum tŷ, y maes awyr a miloedd o erwau o dir amaeth yn cael eu boddi gan y llanw ddwywaith y diwrnod.

Yn union wedi’r ddrycin, trefnodd Cyfoeth Naturiol Cymru i hofrennydd osod bagiau tywod enfawr, o faint diwydiannol, er mwyn llenwi’r bwlch cyn y llanwau uchel nesaf a ragwelwyd.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Hoffem ddiolch i bobl Llanbedr am eu cefnogaeth wrth inni wneud y gwaith hanfodol hwn.

“Dyma’r drycinoedd gwaethaf i effeithio ar lannau Cymru ers blynyddoedd lawer, gan beri difrod, amharu a llifogydd i lawer o bobl.

"Dyw’r cof am y digwyddiadau hyn ddim wedi pylu ym meddyliau’r rhai a effeithiwyd.

“Fel y gwelsom yn Llanbedr, ni allwn wastad atal llifogydd rhag digwydd: ond gallwn, a byddwn yn gweithredu er mwyn lleihau’r bygythiad i gymunedau lleol.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru