Galw ar fusnesau yr nalgylch Afon Dyfrdwy

Map of the river Dee water protection zone area

Mae busnesau yn nalgylch Dyfrdwy yn cael eu hannog i weithredu i ddiogelu’r amgylchedd.

Daw’r alwad gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn dilyn achos o lygredd yn Afon Gwenfro ger Kingsmill, Wrecsam.

Er bod swyddogion CNC wedi delio â’r digwyddiad hwn, drwy weithio drwy’r nos a bore ‘ma I osgoi llygru’r amgylchedd, mae angen cymryd camau i osgoi digwyddiadau tebyg yn y dyfodol.

Yn ôl y gyfraith, mae’n ofynnol i bob busnes sy’n storio cemegion ym Mharth Diogelu Dŵr Afon Dyfrdwy gael caniatâd CNC. Fodd bynnag mae llawer o fusnesau yn peidio â chofrestru ac felly mewn peryg o gamau cyfreithiol.

Mae’r Parth yn ymestyn dros 1816km2 o darddiad y Ddyfrdwy yn y Bala gan gynnwys ei his-afonydd.

Byddai cael pob caniatad yn ei le, yn golygu y byddai CNC yn gwybod yn union pa gemegion sy’n cael eu storio ym mhle. Wedyn, gallant weithio â busnesau i sicrhau fod y dulliau storio a ddefnyddir yn rhai diogel ac atal digwyddiadau llygredd.

Dywedodd Euros Jones, Rheolwr ar Ddyletswydd Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae diogelu amgylchedd Cymru yn brif flaenoriaeth inni a phan fyddwn yn cael gwybod am ddigwyddiad llygredd rydym yn ystyried hynny’n ddifrifol iawn.

“Rydym yn annog busnesau yn nalgylch Dyfrdwy i gydweithio â ni i ddiogelu’r amgylchedd fel y gall barhau i gynnal bywyd gwyllt, cymunedau a’r economi.

“Os oes unrhyw un yn pryderu am achos o lygredd rhowch wybod inni ar unwaith drwy ffonio ein llinell gymorth digwyddiadau 0300 065 3000.”

Er mwyn gwneud cais am ganiatâd i storio sylweddau dan reolaeth dros 50 litr ewch I’r wefan: https://www.gov.uk/government/publications/consent-for-a-controlled-activity-within-the-river-dee-water-protection-zone neu ffoniwch swyddog caniatad y Ddyfrdwy ar 0300 065 3000

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru