Rheolyddion yn dechrau ail gam pwyso a mesur adweithydd niwclear newydd ar gyfer y Deyrnas Unedig

Cyhoeddodd y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (SRhN) ac Asiantaeth yr Amgylchedd heddiw eu bod yn bwrw ymlaen â cham nesaf pwyso a mesur cynllun adweithydd niwclear newydd ar gyfer y Deyrnas Unedig.

Arfaethir defnyddio Adweithydd Dŵr Berwedig Datblygedig y Deyrnas Unedig (UK ABWR) yn y gorsafoedd niwclear newydd yn yr Wylfa ym Môn ac Oldbury yn Ne Swydd Gaerloyw. Canlyna hyn naw mis o waith rhagbaratoawl gan ddylunydd yr adweithydd, Hitachi-GE Nuclear Energy, a’r rheolyddion.

Y mae’r craffu hwn, sef y Cloriannu Cynllun Generig (CCG), yn caniatáu i’r rheolyddion ddechrau pwyso a mesur ystyriaethau diogelwch, diogeled, amgylcheddol a gwastraff y cynlluniau adweithydd newydd cyn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer safleoedd penodol.

Yn ychwanegol, bydd Hitachi-GE yn dechrau ei broses sylwadau CCG annibynnol, sy’n galluogi unrhyw un i gyflwyno sylwadau a chwestiynau i’r cwmni ymateb iddynt.  

Dywedodd Mark Foy, Dirprwy Brif Arolygydd SRhN:

“Mae’r broses CCG yn galluogi SRhN I gloriannu agweddau diogelwch a diogeled ar gynllun yr adweithydd, er mwyn penderfynu pa mor addas yw ar gyfer ei ddefnyddio yn y Deyrnas Unedig. Dwi’n fodlon ein bod ni’n barod i ddechrau ar Ail Gam y Cloriannu Cynllun Generig, a bod yna ddigon o ddarpariaethau rheoli cynllun, technegol a chyfreithiol ar gyfer sicrhau cwblhau hyn mewn da bryd, yn unol â disgwyliadau Llywodraeth y Deyrnas Unedig a’r cylch buddiolwyr ehangach.”  

Dywedodd Ian Parker, Rheolwr Grŵp Rheoleiddio Niwclear Asiantaeth yr Amgylchedd:  

“Mae CCG yn caniatáu i reolyddion a chynllunwyr adweithyddion i ganfod a datrys problemau’n fuan. Mae’n fodd effeithiol, effeithlon o helpu sicrhau bod unrhyw adweithyddion newydd a adeiledir yn y Deyrnas Unedig yn cyrraedd safonau diogelwch, diogeledd, diogelu’r amgylchedd a rheoli gwastraff uchel.

“Mae’n dda gennyf ein bod ni wedi cwblhau cam cyntaf y CCG, ac y gallwn yn awr ddechrau pwyso a mesur y UK ABWR. Bydd Hitachi-GE yn parhau i ddarparu rhagor o wybodaeth, a’r wybodaeth ddiweddaraf, yn ystod y CCG. Os bydd y cwmni’n cyflwyno mewn modd derbyniol ac mewn da bryd, dylem fedru cwblhau’r CCG ymhen tua phedair blynedd.”

Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru ran yn y broses CCG, hefyd, ynghyd â’r ddau reolydd arall: a bydd yn arwain yr ymgysylltu â phobl yng Nghymru.  

Dywedodd Iwan Williams o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Er bod y broses CCG yn enerig ar gyfer Cymru a Lloegr, bydd hefyd yn sail ar gyfer yr asesiadau y bydd angen inni’u cyflawni ar gyfer y datblygiad arfaethedig yn yr Wylfa Newydd. Bydd yr holl asiantaethau sydd â rhan yn y broses hon yn cydweithio’n agos yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf.”  

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru