Rheoleiddwyr yn cymeradwyo cynllun atomfa newydd

Image of Tim Jones (NRW), Mark Foy (ONR) and Dr Jo Nettleton (EA) approving the new nuclear power station design

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd a’r Swyddfa dros Reoli Niwclear (ONR) wedi cwblhau eu hasesiad o gynllun atomfa newydd gan Hitachi-GE.

Fe wnaeth y rheoleiddwyr gadarnhau heddiw bod dyluniad yr Uwch Adweithydd Dŵr Berw (ABWR y DU) yn addas i gael ei adeiladu yn y DU, ar ôl cwblhau asesiad trylwyr er mwyn sicrhau bod unrhyw atomfeydd a gaiff eu hadeiladu yn y DU yn bodloni safonau uchel o ran diogelwch, sicrwydd, diogelu’r amgylchedd a rheoli gwastraff.

Fel rhan o’r broses gymeradwyo, mae ONR wedi cyhoeddi Cadarnhad o Dderbyn Dyluniad (DAC) ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd wedi cyhoeddi Datganiad o Dderbynioldeb Dyluniad (SoDA) i Hitachi-GE.

Mae Horizon Nucelar Power yn cynnig adeiladu a gweithredu’r cynllun hwn yn Wylfa Newydd ar Ynys Môn ac yn Oldbury yn ne Swydd Gaerloyw.

Bydd gwybodaeth o’r argymhellion technegol a chanfyddiadau drafft y rheoleiddwyr yn cael eu defnyddio gan Horizon fel rhan o’u ceisiadau am hawlen amgylcheddol ar gyfer Wylfa Newydd.

Dywedodd Tim Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru dros Ogledd a Chanolbarth Cymru:

“Ein swydd ni yw sicrhau bod unrhyw atomfa newydd yn cyrraedd safonau uchel o ran diogelu’r amgylchedd a rheoli gwastraff, a sicrhau bod ein cymunedau a’r amgylchedd yn cael eu cadw’n ddiogel.

“Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ynglŷn â’n canfyddiadau cychwynnol, rydym wedi dod i’r casgliad bod y dyluniad ABWR y DU yn dderbyniol. Byddwn yn awr yn gweithio ar yr asesiadau manwl o’r hawlenni, trwyddedau a’r caniatadau y bydd angen i Horizon Nuclear Power gael yn eu lle er mwyn adeiladu Wylfa Newydd.”

Dywedodd Mark Foy, Prif Arolygydd Niwclear ONR:

“Mae cwblhau asesiad dylunio generig ABWR y DU yn gam arwyddocaol yn ein rheoliad o’r broses gyffredinol i adeiladu’r math hwn o adweithydd yn y DU, gan sicrhau bod y dyluniad generig yn cyrraedd y safonau uchaf o ran diogelwch yr ydym yn eu disgwyl yn y wlad hon. Rydym eisoes yn gweithio ar ein hasesiad o gais Horizon am drwydded safle ac ar ddatblygiad achos diogelwch safle-benodol er mwyn symud ymlaen, maes o law, gydag adeiladu a gweithredu’r adweithyddion hyn yn Wylfa Newydd.”

Dywedodd Dr Jo Nettleton, Dirprwy Gyfarwyddwr dros Reoleiddio Sylweddau a Safleoedd Ymbelydrol Asiantaeth yr Amgylchedd:

“Rydym wedi dod i’r casgliad y dylai dyluniad generig ABWR y DU fedru cyrraedd y safonau uchel o ran diogelu’r amgylchedd a rheoli gwastraff sy’n ofynnol yn y DU. Fe ddaethom ni i’r casgliad hwn ar ôl adolygu’n ofalus yr argymhellion a ddarparwyd gan Hitachi-GE a’u hymatebion i’r cwestiynau a’r materion y gwnaethom ni eu codi. Rydym hefyd wedi ystyried yn ofalus yr holl sylwadau a dderbyniom gan bobl yn ystod ein hymgynghoriad cyhoeddus ac rydym yn ddiolchgar i bawb am gymryd yr amser i ymateb.”

Mae’r rheoleiddwyr wedi dogfennu datblygiad pob cam o’u hasesiad trwy gyfres o adroddiadau ar eu gwefan ar y cyd

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru