Canfod Cragen Wyntyll Brin yn nyfroedd Cymru

Atrina fragilis

Mae deifwyr Cyfoeth Naturiol Cymru wedi canfod pysgodyn cragen prin iawn yn Aberdaugleddau.

Cafodd y gragen wyntyll (Atrina fragilis) ei chanfod pan oedd deifwyr CNC yn monitro cyflwr gwely morwellt mawr yn Aberdaugleddau. Ar hyn o bryd dyma’r unig enghraifft y gwyddom amdani sy’n byw yng Nghymru ac ni chafodd ei gweld yn nyfroedd Cymru ers y chwedegau.

Mae’r gragen wyntyll yn un o bysgod cregyn mwyaf Prydain a gall dyfu i fwy na throedfedd a hanner (45 cm) o hyd. Er gwaethaf ei maint, mae’r gragen wyntyll yn fregus iawn ac yn un o’r folysgiaid sydd dan fwyaf o fygythiad yn y DU.

Mae cregyn gwyntyll yn darparu man glynu i lawer o organebau morol eraill gan greu microgynefinoedd fel riffiau yn y gwaddodion lle maen nhw’n byw.

Meddai Mike Camplin, Arweinydd Tîm Morol NRW:

"Roeddem wedi ein synnu ac yn falch o ddod o hyd i'r gragen wyntyll, gan nad oedd ymdrechion blaenorol penodol i chwilio amdanynt wedi canfod dim ond ychydig o gregyn wedi’u torri.

"Er bod cregyn gwyntyll yn gallu tyfu'n eithaf mawr a'u bod yn gorwedd wedi'u claddu yng ngwely’r môr gan amlaf, maen nhw’n agored iawn i ddifrod ffisegol, yn enwedig gan gêr pysgota symudol, angorau a chadwyni angora.

"Cafodd y pysgodyn cragen hwn ei ganfod yn Ardal Cadwraeth Forol Arbennig Sir Benfro a bydd camau i leihau gweithgareddau angori yng nghyffiniau’r gwely morwellt yn helpu i hybu adferiad y boblogaeth cregyn gwyntyll leol.

"Bydd ein deifwyr yn dal ati i fonitro'r dŵr a'r bywyd gwyllt yn Aberdaugleddau fel y gallwn ddysgu mwy am fywyd gwyllt morol yr ardal a sut i'w ddiogelu yn y dyfodol.

"Rydym yn monitro morwellt mewn safleoedd ledled Cymru. Mae'n rhan bwysig o'n hecosystem forol ac yn gweithredu fel meithrinfa ar gyfer pysgod fel draenogiaid môr a phenfras; mae hefyd yn cynhyrchu ocsigen. "

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru