Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Tro trwy harddwch yr hydref

Cors Caron

Mae’r awyr yn iach a’r lliwiau’n werth eu gweld – yn wir, mae’r hydref yn adeg berffaith i fwynhau golygfeydd godidog a gogoneddus ein gwlad.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi mynd ati i ddewis deg o deithiau cerdded gwerth chweil – felly, pa un a ydych yn gerddwr profiadol ynteu’n mwynhau mynd ar dro hamddenol gyda’ch teulu a’ch cyfeillion, fe fydd yna rywle ichi ei ddarganfod.

Meddai Mary Galliers, Swyddog Marchnata Hamdden a Thwristiaeth CNC:

“Ar ein safleoedd ceir amryw byd o’r arddangosfeydd ysblennydd sydd gan yr adeg yma o’r flwyddyn i’w cynnig; y dail aur, coch a brown sy’n dal i fod ar y coed a chrensian y dail sydd eisoes wedi syrthio. A beth am liwiau porffor a choch y mwsoglau ar y corsydd a’r gweundiroedd, ac oren a melyn y glaswelltiroedd, heb sôn am y ffyngau anarferol a’r planhigion blodeuol yn y twyni tywod ac o amgylch y rhaeadrau.

“Mae’r hydref yn dymor gwych i fynd am dro i leoedd a oedd yn brysurach yn ystod misoedd yr haf – cyfle i fwynhau traethau a oedd gynt dan eu sang a llwybrau cerdded poblogaidd trwy goedwigoedd mewn tawelwch braf.

“Ond nid mwynhad yn unig a gewch wrth fynd am dro yn yr hydref – mae pobl egnïol sy’n mwynhau’r awyr agored yn fwy tebygol o fyw bywydau hirach, iachach a hapusach.”

Mae Llwybr Elidir ym Mhont Melin-fach ger Ystradfellte ymhlith y deg taith gerdded orau yn nhyb CNC. Yng nghrombil ardal y rhaeadrau, gall y rhaeadr hon fod yn hynod drawiadol ar ôl glaw trwm. Ar hyd y llwybr yma, yn ôl llên gwerin, fe allwch ddod o hyd i fynedfa byd y tylwyth teg. Ond hyd yn oed os na chewch gip ar dylwythen deg, fe fyddwch yn siŵr o weld digonedd o fwsoglau, rhedyn a chennau ar hyd y llwybr!

Mae coed o bob cwr o’r byd wedi’u plannu ar hyd Llwybr Darganfod Gardd y Goedwig ym Mharc Coed y Brenin ger Dolgellau. Mae chwilio am y labeli enwau a dod o hyd i ffeithiau diddorol ar yr arwyddion yn ffordd wych i gerddwyr ifanc gael hwyl a sbri, gan ei wneud yn lle da i ymweld ag ef yn ystod gwyliau’r hanner tymor.

Mae’r gwlyptir enfawr yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron ger Tregaron yn olygfa ddramatig unrhyw adeg o’r flwyddyn, ond mae’r lliwiau’n werth eu gweld yn ystod yr hydref. Dyma le gwych i fywyd gwyllt hefyd, ac ar ddiwrnodau cynhesach efallai y gwelwch weision neidr a mursennod yn gwibio uwchben y dŵr, neu fadfall neu wiber ar y llwybr pren hyd yn oed yn mwynhau heulwen olaf y flwyddyn.

Mae’r deg taith gerdded a ddewiswyd gennym yn cynnwys nifer o deithiau cerdded byrrach sy’n addas i deuluoedd â phlant ifanc. Ceir arwyddbyst ar bob llwybr a chewch eich tywys naill ai trwy goedwig neu Warchodfa Natur Genedlaethol a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae gan ambell un o’r safleoedd hyn ganolfannau ymwelwyr a chaffis hefyd lle y gallwch ddysgu mwy am yr hyn rydych wedi’i weld a mwynhau paned gynnes!

Dyma’r deg taith gerdded:

Llwybr 1: Llwybr Cors Caron, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron, Canolbarth Cymru

Llwybr 2: Llwybr Darganfod Gardd y Goedwig, Parc Coed y Brenin, Gogledd Orllewin Cymru

Llwybr 3: Llwybr y Grib, Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian, Canolbarth Cymru

Llwybr 4: Llwybr Cylchol Coed Llangwyfan, Coed Llangwyfan, Gogledd Ddwyrain Cymru

Llwybr 5: Llwybr y Twyni, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Dyffryn, Gogledd Orllewin Cymru

Llwybr 6: Llwybr Dŵr Torri Gwddf, Coedwig Maesyfed, Canolbarth Cymru

Llwybr 7: Llwybr Pont Annell, Coedwig Caeo, De Orllewin Cymru

Llwybr 8: Llwybr Coedwig Minwear, Coedwig Minwear, De Orllewin Cymru

Llwybr 9: Llwybr Cwm Cadian, Tan y Coed, Canolbarth Cymru

Llwybr 10: Llwybr Elidir, Pont Melin-fach, De Ddwyrain Cymru

I gael mwy o wybodaeth am y deg llwybr yma ewch i:

www.cyfoethnaturiol.cymru/DegUchafYrHydref

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.