Gwarchod y wiwer goch

A red squirrel in an enclosed area

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi rhoi hwb i boblogaethau gwiwerod coch yn un o’u cadarnleoedd yng Ngogledd Cymru.

Roedd hyd at 400 o wiwerod coch yng nghoedwig Clocaenog ger Rhuthun yn 1998.

Erbyn hyn tybir fod y ffigwr yn is na 50, ond yn ddiweddar mae saith gwiwer wedi cael eu rhyddhau i’r ardal fel rhan o fenter newydd i achub y boblogaeth.

Dywedodd Rhys Jenkins, Rheolwr Cadwraeth a Threftadaeth Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae gwiwerod coch yn rhan bwysig iawn o’n hamgylchedd, ein treftadaeth, a’n diwylliant ni yng Nghymru, ac mae dyletswydd arnom i’w gwarchod er budd cenedlaethau’r dyfodol.
“Ceir amrywiaeth o rywogaethau o goed yng nghoedwig Clocaenog, ac mae hynny o fantais i’r gwiwerod coch sy’n byw yma ac yn bwydo ar eu hadau.
“Mae CNC wedi bod yn ddiwyd iawn wrth geisio rheoli’r goedwig er budd y gwiwerod, ond mae monitro dros y ddegawd ddiwethaf yn awgrymu bod y niferoedd yn parhau i ddisgyn.
“Gallai hyn fod o ganlyniad i gystadleuaeth am fwyd gyda wiwerod llwyd, ond gallai hefyd fod o ganlyniad i’r afiechydon a gludir gan wiwerod llwyd.”

Bu CNC yn gweithio ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru (RSTW) a SW Mynydd Cymru - Sw Cenedlaethol Cymru ym Mae Colwyn,  a gyflwynodd rhai o’r gwiwerod ar ôl iddynt gael eu magu mewn caethiwed a chydlynu rhaglen bridio ar draws sŵau a bridwyr preifat eraill.

Roedd gweddill y gwiwerod yn rhoddion gan y Wildwood Trust yng Nghaint, Walton Park Gardens, Sw Dudley, a Pensthorpe Natural Park yn Norfolk.

Fe fu gwirfoddolwyr lleol yn helpu adeiladu dwy gorlan yn y goedwig sy’n lloches i wiwerod wrth iddynt ymgartrefu.  Mae’r gwaith yn cyfrannu at brosiect Red Squirrels United (RSU) sy’n gydweithredol ar draws y DU.

Bu’r prosiect Red Squirrels United (RSU) yn gymorth wrth adeiladu’r ddwy gorlan arbennig yn y goedwig a fu’n lloches i’r gwiwerod wrth iddynt ymgartrefu.

Ar ôl 4 wythnos, agorwyd y corlannau gan ryddhau’r gwiwerod i’r goedwig.

Gosododd CNC flychau nythu a mannau bwydo yn y goedwig er mwyn ei gwneud hi’n haws iddynt gynefino.

Parhaodd Rhys:

“Rydym yn gobeithio y bydd y gwiwerod newydd yn rhoi hwb i’r boblogaeth atgenhedlu, ac yn cryfhau’r boblogaeth.
“Bydd gwirfoddolwyr RSU yn eu monitro dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf er mwyn mesur eu cynnydd, ac os bydd llwyddiant, gyda lwc byddwn yn rhyddhau rhagor o wiwerod i’r ardal.”

Disgrifiodd Julian Mason, un o wirfoddolwyr y prosiect Red Squirrels United yng Nghlocaenog, eu gwaith yn yr ardal:

“Mae wedi bod yn fraint cael bod yn rhan o’r prosiect atgyfnerthu. Trwy gydol y gwaith adeiladu corlannau, a chyflwyno’r gwiwerod, ac yna’u rhyddhau i’r goedwig, gan wybod ein bod ni’n rhoi cyfle i’r gwiwerod coch sefydlu poblogaeth gynaliadwy yn y goedwig, ddylai fod yn gartref iddynt.
“Mae yma griw gwych o wirfoddolwyr, a chefnogaeth arbennig gan sawl arbenigwr mewn cadwraeth. Buom  fel tîm yn gweithio’n ddiwyd, a hynny oherwydd ein bod am weld cadwraeth gwiwerod coch yn ffynnu yn y goedwig.” 

Mae Clocaenog yn un o dri safle sydd â blaenoriaeth wrth warchod gwiwerod coch, ynghyd ag Ynys Môn a chanolbarth Cymru.

Mae CNC yn bwriadu rhyddhau rhagor o wiwerod coch ar y safle nes ymlaen yn y flwyddyn.

 

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru