Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Prosiect yn rhoi hwb i’r economi wledig

Mae prosiect £10.8m i roi hwb i economi Cymru a chreu swyddi trwy gyfrwng ei thirwedd a’i bywyd gwyllt wedi esgor ar ganlyniadau gwych.

Cafodd y prosiect Cymunedau a Natur (CAN) ei reoli ar y cychwyn gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru ac wedyn gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), a’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Mae’r prosiect yn gwahodd syniadau gan sector amgylcheddol Cymru ar gyfer datblygu seilwaith ac atyniadau i ymwelwyr yng nghefn gwlad Cymru, tra’n caniatáu ar yr un pryd i grwpiau difreintiedig elwa’n sgil swyddi, hyfforddiant a chyfleoedd i wirfoddoli.

Mae nifer o’r syniadau hyn nid yn unig wedi gwella cyfleusterau sydd i’w cael yn barod a chreu rhai newydd, ond hefyd wedi creu busnesau gwledig bach a swyddi cynaliadwy.

Meddai Helga Dixon, Swyddog Prosiect CAN:

“Mae hi wedi bod yn anhygoel gweld sut y mae staff mewn atyniadau bywyd gwyllt a chefn gwlad yng Nghymru wedi gallu dyfeisio nodweddion newydd ac adeiladu mentrau busnes ar eu sail, heb fawr ddim anogaeth, cyngor nac arian gennym ni.

“Mwy rhyfeddol fyth yw’r cyfle a roddwyd i bobl ddi-waith a grwpiau difreintiedig weithio a dysgu sgiliau newydd. Fel amod ar gael arian gennym, fe wnaethon ni nodi y byddai’n rhaid i bob prosiect gynnwys cyfleoedd o’r fath, a gadawyd y cyfleoedd hyn yn nwylo rheolwyr y prosiectau i’w datblygu.

“Bu hynny’n benderfyniad da, oherwydd rhoddodd gyfle i bobl esgor ar amryw byd o atebion creadigol.”

Helpodd CAN i greu 31 o swyddi newydd ac 11 o fentrau busnes newydd, llwyddodd i agor 440 cilometr o lwybrau ac arweiniodd at fwy nag 1.7m o ymweliadau â chefn gwlad Cymru.

Mae’r 11 o fentrau newydd a grëwyd yn cynnwys ystafell de, menter llogi beiciau, menter celf a chrefft a chaffi, yn ogystal â gwella cyfleusterau sydd i’w cael eisoes ar safleoedd, gan gynnwys canolfannau arddangos, meysydd parcio, toiledau, siopau a lleoedd i fwyta ac yfed; datblygu a gosod arwyddion a hysbysfyrddau; gwella a marcio llwybrau a llwybrau beicio ac uwchraddio gweithgareddau marchnata.

Ymhellach, mae gwerthusiad Ysgol Fusnes Caerdydd o brosiect CAN wedi canfod bod effaith anuniongyrchol yr arian a wariwyd gan ymwelwyr oddeutu £5,700,000 o werth ychwanegol gros bob blwyddyn, gan gynnal 309 o swyddi cyfwerth ag amser llawn.

Ychwanegodd Helga:

“Rhan o’r stori’n unig y mae’r ystadegau’n ei hadrodd. Yr hyn sy’n ei wneud yn wirioneddol gyffrous yw’r straeon unigol y tu ôl i’r rhifau yma.

“Mae’r effaith gadarnhaol a gafodd y prosiect ar fywydau pobl yn cynnwys graddedigion ifanc neu rai newydd raddio yn llwyddo i gael eu swydd gyntaf, pobl hŷn yn dysgu sgiliau newydd, cyfleoedd newydd i bobl ag anawsterau dysgu, a phobl ifanc ddi-waith heb gymwysterau’n cael eu profiad cyntaf o waith rheolaidd.

“Ymhellach, llwyddodd y prosiect i godi proffil nifer o’r safleoedd a’r mentrau hyn, gan roi hwb i’r economi leol trwy ddenu ymwelwyr o bob cwr o Brydain ac Ewrop.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.