Cynllun Llifogydd Cymunedol ac Ymgyrch Ymwybyddiaeth Llifogydd Prestatyn

Yr wythnos yma (23 Mehefin) bydd gweithwyr Cyfoeth Naturiol Cymru yn dechrau eu hymgyrch curo drysau er mwyn codi ymwybyddiaeth o berygl llifogydd llanwol ym Mhrestatyn.

Amcana’r ymgyrch godi ymwybyddiaeth o’r perygl llifogydd, annog pobl i ymgofrestru ar gyfer y gwasanaeth rhybuddion llifogydd rhad ac am ddim, a chanfod gwirfoddolwyr a all weithio â thîm llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn datblygu Cynllun Llifogydd Cymunedol ar gyfer y dref.

Mae Cynllun Llifogydd Cymunedol yn dal yr holl wybodaeth y bydd ar gymuned ei hangen os yw llifogydd yn bygwth, gan gynnwys yr hyn y mae angen iddi’i wneud cyn, yn ystod, ac wedi llifogydd.

Gall hyn gynnwys swyddogaethau a chyfrifoldebau gwirfoddolwyr yn y gymuned, mannau gwagio diogel, a chyfeiriad pobl sy’n fwy agored i berygl, ac y gall y byddai arnynt angen cymorth yn ystod llifogydd.

Mae recriwtio gwirfoddolwyr lleol yn allweddol ar gyfer effeithiolrwydd tymor-hir y cynllun.  

O’i sefydlu, gall gwirfoddolwyr fod “yn llygaid ac yn glustiau” yn eu cymdogaeth, ac yn ddolen gyswllt bwysig rhwng y gymuned, Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdod Lleol Sir Ddinbych, a’r Gwasanaethau Argyfwng yn ystod llifogydd.

Ym Mhrestatyn, mae 4,541 o gartrefi, 167 busnes (o ba rai y mae 3 yn gartrefi gofal), 2 ysgol ac 11 maes carafanau ym mherygl llifogydd llanwol.

Dywedodd Keith Ivens, Rheolwr Risg Lifogydd yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Yn rhan o’n hymgyrch, byddwn yn annog preswylwyr i ymgofrestru ar gyfer ein gwasanaeth rhybuddion lleigoydd rhad ac am ddim, ac yn chwilio am bobl leol i fod yn wardeiniaid llifogydd yn y dref.

“Byddwn yn cysylltu â busnesau, ysgolion a meysydd carafanau, hefyd, i’w hannog i ddatblygu cynlluniau llifogydd yn rhan o’u cynllunio didoredd busnes eu hunain.”

Dywedodd Cynghorydd Sir Ddinbych David Smith, Prif Aelod Amgylchedd y Cabinet:

“Mae’n wirioneddol bwysig fod bobl leol ardal Prestatyn yn ymuno yn cefnogi’r ymgyrch hon.

“Gwelsom sawl achos o lifogydd yn effeithio ar lawr o deuluoedd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac y mae’r Cyngor yn cydweithio’n agos â’i bartneriaid, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, i roi gwybod i breswylwyr am yr hyn y gallant ei wneud i’w diogelu eu hunain a’u heiddo pe bai llifogydd.”

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru’n cynnal rhagor o ymgyrchoedd yn y gogledd yn ystod y misoedd nesaf.  

Os hoffech ymuno, neu gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 01248 484029.

Er mwyn ymgofrestru ar gyfer ein gwasanaeth rhybuddion lleigoydd rhad ac am ddim, galwch Floodline ar 0345 988 1188.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru