Porth Eirias yng Nghonwy yw 105ed ddŵr ymdrochi swyddogol yng Nghymru

Rhan newydd o arfordir Gogledd Cymru yw'r 105ed ddŵr ymdrochi swyddogol yng Nghymru ar ôl cael ei ddynodi gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r dynodiad yn golygu y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru bellach yn monitro'r traeth drwy gydol tymor y dŵr ymdrochi (Mai-Medi) ac yn cymryd camau i sicrhau bod y dŵr yn lân ac yn ddiogel.

Daeth Porth Eirias, ger Bae Colwyn, yn safle dŵr ymdrochi dynodedig heddiw (15 Mai) ar ôl bodloni'r meini prawf ar gyfer dynodiad ac yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru.

Mae ansawdd dŵr ymdrochi yng Nghymru wedi bod yn gwella flwyddyn ar ôl blwyddyn ac yn 2018 roedd ein dyfroedd arfordirol yn cydymffurfio 100%, sy'n golygu bod pob safle dynodedig wedi cyflawni gradd Digonol, Da neu Ardderchog.

Ar hyn o bryd mae traethau Cymru yn dal cyfanswm o 102 o wobrau gan gynnwys 18 gwobr Arfordir Gwyrdd, 40 Gwobr Glan Môr a 44 gwobr Baner Las, mwy o Faneri Glas y filltir nag unman arall yn y DU.

Dywedodd Melissa Broad, Ymgynghorydd Ansawdd Dŵr:

"Mae edrych ar ôl dyfroedd ymdrochi Cymru yn un o'n blaenoriaethau pennaf, nid yn unig er mwyn iechyd pobl ond er mwyn yr ecosystemau sy'n dibynnu ar ddyfroedd arfordirol glân hefyd.

“Rydym yn gweithio'n galed gyda chynghorau lleol, Dŵr Cymru ac amryw o bartneriaid eraill i sicrhau ein bod yn cyfyngu cymaint â phosibl ar y llygredd sy'n mynd i'n moroedd.

“Roedd y llynedd yn ganlyniad gwych i Gymru ac rydym yn gobeithio gwella ar hynny eleni ynghyd â'n dynodiad diweddaraf ym Mhorth Eirias”.

Mae tymor y dŵr ymdrochi yn rhedeg o 15 Mai i 30 Medi ac yn ystod y cyfnod hwn bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cymryd samplau yn y safleoedd dynodedig ac yn eu dadansoddi yn erbyn safonau Ewropeaidd, gan raddio'r samplau'n Wael, Digonol, Da neu Ardderchog yn dibynnu ar lefelau bacteria.

Rhan o'n gwaith yw nodi ffynonellau llygredd a allai achosi i ddyfroedd ymdrochi unigol gael eu graddio'n wael a rhoi cynlluniau ar waith i atal neu leihau'r llygredd yn yr ardal.

Yn aml mae digwyddiadau llygredd ymhellach i fyny afonydd yn effeithio ar samplau, ond diolch i ymdrech ddwys i fynd i'r afael â llygredd cyrsiau dŵr, dim ond dau ganlyniad gwael mae dyfroedd ymdrochi Cymru wedi'u cael ers 2015.

Gwiriwch ansawdd y dŵr ymdrochi yn agos atoch chi ar wefan CNC yma: http://environment.data.gov.uk/wales/bathing-waters/profiles/index.html

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru