Parhau i fonitro llygredd

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn dal i fonitro ansawdd y dŵr yn Llyn Padarn ger Llanberis yn dilyn achos o lygredd ddoe yn Afon y Bala, sef afon sy’n llifo i’r llyn.

Yn ôl y swyddogion, tanc olew gwresogi ar safle gerllaw yw ffynhonnell y llygredd, gyda’r olew wedi gollwng i’r garthffos fudr a mynd i mewn i’r gwaith trin carthion.

Ar ôl darganfod y llygredd, cymerodd Dŵr Cymru Welsh Water gamau’n ddi-oed i gadw cymaint ag y bo modd o’r olew o fewn y rhwydwaith carthion er mwyn atal mwy o lygredd rhag llifo i’r afon.

Mae’r llygredd wedi rhoi’r gorau i lifo bellach, ond bydd y swyddogion yn parhau i gadw golwg ar y sefyllfa yn yr ardaloedd dan sylw hyd nes y bydd ansawdd y dŵr wedi’i adfer yn llwyr.

Yn y cyfamser, mae Cyngor Gwynedd wedi gosod arwyddion ar lan Afon y Bala ger Llyn Padarn yn cynghori pobl i beidio â nofio yn yr ardal.

Yn ôl y Cyngor nid oes arwyddion wedi’u gosod ar lan Llyn Padarn ac nid oes cyfyngiadau i’w cael ar chwaraeon dŵr na nofio yn Llyn Padarn.

Cyn gynted ag y bydd yr ymchwiliad i achos y gollyngiad wedi’i gwblhau, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried a yw’n briodol cymryd camau pellach yn erbyn y safle y tarddodd y llygredd ohono.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru