Dal herwhelwyr ger Taf

Mae Swyddogion Gorfodi Pysgodfeydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi arestio dau ar amheuaeth o herwhela anghyfreithlon ger Taf yn Radyr, Caerdydd.

Gwelwyd y ddau ddyn, 19 a 22 oed, o Bentre’r Eglwys ac Aberdâr, gan swyddogion tra’r oeddynt yn patrolio Taf neithiwr.

Cawsant eu darganfod yn gadael yr afon gyda dau eog ac un siwin, dwy wialen bysgota a blwch o gêr pysgota, a chafodd y rhain i gyd eu hatafaelu gan y swyddogion.

Bellach mae’r ddau ddyn yn disgwyl erlyniad.

Meddai Stephen Barker, Uwch Swyddog yr Amgylchedd, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae hwn yn gyfnod o’r flwyddyn sy’n wirioneddol bwysig i eogiaid, gan mai dyma’r adeg y byddant yn mynd i mewn i’r afonydd er mwyn cyrraedd eu hardaloedd bridio, felly rydym wedi gwneud mwy o waith patrolio er mwyn cadw golwg am herwhelwyr.

“Nid yn unig doedd gan y dynion ddim trwydded i bysgota, ond roeddynt hefyd yn pysgota mewn ardal gyfyngedig.  Gan fod stociau eogiaid Taf mewn perygl ceir is-ddeddfau sy’n dweud fod yn rhaid i bysgotwyr ddychwelyd eogiaid i’r afon i gadw stociau yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

“Ein gwaith ni yw gofalu am y bywyd gwyllt yn ein hafonydd ac yr ydym yn ystyried herwhela’n fater hynod ddifrifol. Os oes unrhyw un yn gweld arwyddion o herwhela dylai roi gwybod inni drwy ddefnyddio’n llinell gymorth ddigwyddiadau – 0800 807060.”

Mae CNC wedi gosod ysgolion pysgod dros y Gored Ddu a choredau Llandaf a Radyr i gynorthwyo eogiaid a physgod mudol eraill i nofio dros y goredau a chyrraedd ardaloedd bridio pwysig. Mae hyn yn rhan o raglen waith barhaus i annog eogiaid i fridio’n naturiol yn afonydd Cymru.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru