Apêl am wybodaeth ar ôl i ladron ddwyn o goetir cymunedol

Plant yn plannu coed ifanc

Fe ddygwyd polion oedd yn dal coed ifanc, a blannwyd gan blant ysgolion lleol, o safle coetir cymunedol newydd Ysbryd y Llynfi ym Maesteg.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n yn gofyn i unrhyw un a allai fod â gwybodaeth ynglŷn â’r digwyddiad i roi gwybod i’r Heddlu. Fe ddygwyd  86 polyn o goed perllan ifanc ddiwedd wythnos ddiwethaf.

Dros y misoedd diwethaf, fe blannwyd 7,000 o goed gan blant o naw ysgol leol a phobl leol. Mae eu gwaith yn rhan o brosiect i drawsnewid hen safle Glofa Coegnant a Golchdy Maesteg i goetir lle gall pobl fwynhau holl fanteision iechyd o gael amgylchedd gyfoethog ar garreg y drws.

Meddai Geminie Drinkwater, Swyddog Prosiect Cyfoeth Naturiol Cymru “'Mae’n drist iawn meddwl bod rhywun wedi difrodi’n fwriadol rhywbeth sy’n cael ei greu gan y gymuned leol  ar gyfer y gymuned leol.   Rydym yn amau fod rhywun wedi dwyn y polion er mwyn eu defnyddio fel ffensys gardd.  Os yw unrhyw un yn gwybod pwy sy’n gyfrifol, neu’n gweld rhywbeth amheus, cysylltwch â’r heddlu.”

Fe reolir prosiect Ysbryd y Llynfi gan Cyfoeth Naturiol Cymru drwy weithio gyda chymunedau yng Nghwm Llynfi Uchaf. Mae 60,000 o goed wedi cael eu plannu ar 30 hectar o dir ers mis Rhagfyr llynedd.  

Unwaith bydd y coed wedi gwreiddio, bydd llwybrau iechyd, cerfluniau, pyllau a champfa werdd yn cael eu creu, gan gynnig lle i bobl ymlacio, ymarfer a chymdeithasu  yn heddwch y coetir.

Fe ariennir y prosiect yn rhannol gan Gronfa Natur Llywodraeth Cymru.  Hefyd mae Moduron Ford ,sydd a 300 o weithwyr yn byw yng Ngwm Llynfi a’r cyffiniau, yn gwneud cyfraniad ariannol sylweddol i’r prosiect ac maent wedi ymrwymo i ddiwrnodau gwirfoddol i gefnogi datblygiad y prosiect.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru