Gwaith yn parhau yng Nghoedwig Afan i blannu coed yn lle’r llarwydd a gwympwyd

Mae degau o filoedd o goed yn cael eu plannu yng Nghoedwig Afan ar hyn o bryd i gymryd lle’r coed llarwydd a gafodd eu cwympo yn ystod y pedair blynedd diwethaf.

Mae gwahanol fathau o goed yn cael eu plannu yn lle’r llarwydd er mwyn darparu coed ar gyfer cynhyrchu pren yn y dyfodol, yn ogystal â chreu mwy o gynefinoedd brodorol i fywyd gwyllt.

Cafodd oddeutu 650 hectar (1600 acer) o goed llarwydd eu cwympo yng Nghoedwig Afan er mwyn mynd i’r afael â Phytphthora ramorum, sef clefyd ffwng sy’n lladd y coed.

Yn ôl y cynlluniau hirdymor ar gyfer y goedwig bydd amrywiaeth ehangach o rywogaethau coed yn cael eu plannu er mwyn galluogi’r goedwig i wrthsefyll newid hinsawdd a’r posibilrwydd o glefydau coed newydd yn well.

Ochr yn ochr â llecynnau eraill a gaiff eu gadael heb eu plannu, bydd hyn yn cynyddu bioamrywiaeth, yn gwella ansawdd y dŵr, yn lleihau llifogydd ac yn helpu i daclo newid hinsawdd.

Meddai Andy Schofield, Rheolwr Adnoddau Gweithredol ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae Coedwig Afan yn lle gwych y gall trigolion yr ardal ac ymwelwyr ei fwynhau, yn ogystal â darparu’r diwydiant pren gyda choed wedi’u cynaeafu. Mae gennym lwybrau beicio mynydd heb eu hail sy’n denu mwy na 100,000 o bobl bob blwyddyn.

“Fel gyda chymaint o goedwigoedd yn ne Cymru, mae’r clefyd yma wedi cael effaith fawr ar y goedwig ac wedi arwain at gwympo miloedd o goed a oedd wedi’u heintio.

“Fodd bynnag, rydym bellach yn rhoi cynlluniau hirdymor uchelgeisiol ar waith ar gyfer adfer Parc y Goedwig – cynlluniau sydd, yn ein tyb ni, â photensial enfawr i wella lles economaidd a chymdeithasol yr ardal.”

Mae’r cynllun hirdymor ar gyfer Afan, sydd bron i 4000 hectar (bron i 10,000 acer) o faint, wedi hollti’r goedwig yn ardaloedd gwahanol, pob un gyda’i hamcanion gwahanol ei hun, gan gynnwys:

  • Oddeutu 2000 hectar o gonwydd a choed collddail ar gyfer cynhyrchu pren yn y dyfodol
  • Oddeutu 1000 hectar o goed collddail brodorol, fel derw, aethnenni, bedw a phisgwydd
  • Oddeutu 400 hectar o gynefinoedd agored, gan gynyddu bioamrywiaeth ar gyfer rhywogaethau gweundiroedd a gwlyptiroedd
  • Bron i 300 hectar o fawn dwfn a fydd yn cael ei adfer – mae hwn yn helpu i storio carbon a rheoli llif dŵr i nentydd ac afonydd lleol

Mae hyn yn rhan o raglen blannu ehangach gan Cyfoeth Naturiol Cymru fel rhan o’i reolaeth barhaus ar ei goedwigoedd, lle bydd 3.2 miliwn o goed yn cael eu plannu dros gyfnod o chwe mis.

Ychwanegodd Andy:

“Mae hyn yn rhan o’n cynllun ar gyfer y 40 mlynedd nesaf yng nghoedwig Afan, sy’n adnodd hollbwysig i’r ardal. Bydd y buddsoddiad hwn yn ei dyfodol yn golygu y gall wneud mwy i drigolion yr ardal, i’r economi leol ac i fywyd gwyllt.”

Mae cynlluniau hirdymor tebyg wedi’u datblygu ar gyfer Coedwig Cwmcarn, lle bydd gwaith cwympo i daclo’r clefyd, sydd wedi heintio oddeutu 150,000 o goed llarwydd, yn cychwyn cyn bo hir.

Yn ystod y gwaith cwympo bydd coedwig a chanolfan ymwelwyr Cwmcarn yn aros ar agor, gyda’r llwybrau cerdded a beicio mynydd yn cael eu dargyfeirio o dro i dro. Nid oes unrhyw benderfyniad wedi’i wneud ynghylch dyfodol Ffordd y Goedwig, a fydd ar gau am y tro gan na fydd modd ei defnyddio.

Mae’r clefyd Phytophthora ramorum wedi heintio oddeutu 6.7 miliwn o goed llarwydd yng Nghymru, ac ar ôl i’r coed gael eu heintio byddant yn marw.

Er mwyn rheoli lledaeniad y clefyd, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cwympo bron i 3 miliwn o goed hyd yn hyn. Mae torri’r coed i lawr yn rhoi cyfle i’r sefydliad adfer rhywfaint o werth economaidd o’r pren, a gaiff ei ailfuddsoddi wedyn yn Ystâd Goed Llywodraeth Cymru.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru