Cynlluniau i hybu’r economi a gwarchod bywyd gwyllt

Mae ffordd newydd, arloesol o weithio wedi helpu datblygwyr y carchar newydd yn Wrecsam ac, yr un pryd, yn gwarchod bywyd gwyllt yn yr ardal.

Roedd tir diwydiannol diffaith yr hen ffatri teiars Firestone ar ystâd ddiwydiannol Wrecsam wedi’i glustnodi ar gyfer ail ddatblygu ers blynyddoedd. Ond, roedd hefyd wedi dod yn hafan i fathau o fywyd gwyllt prin ers i ddeunydd halogedig gael ei glirio oddi yno’n gynnar yn y 1990au.

Fel rhan o’r cynlluniau i adeiladu carchar newydd, bydd traean o’r safle 108 erw yn cael ei neilltuo fel hafan i fywyd gwyllt ac i bobl yr ardal ei fwynhau. Mae’r 37 erw (15 hectar) cymaint, fwy neu lai, â thua 20 cae pêl-droed.

Cyn i’r tir gael ei ddatblygu, cafodd nifer o byllau eu creu fel cynefin unigryw i fywyd gwyllt yr ardal. Erbyn hyn, o ganlyniad i dechnegau modelu newydd, bydd nifer y pyllau sydd yno’n cael eu treblu. Bydd y tirwedd newydd yn ail greu cynefinoedd oedd yn yr ardal ddegawdau’n ôl, gan roi’r cyfle gorau i fywyd gwyllt ail sefydlu yn ei gyflwr naturiol.

Cafodd y technegau modelu newydd eu datblygu gan Cyfoeth Naturiol Cymru a’r elusen gadwriaethol Amphibian and Reptile Conservation.

Maen nhw wedi'i dylunio'n bwrpasol i gasglu gwybodaeth a fydd o fudd i ddatblygwyr ac i helpu amddiffyn bywyd gwyllt prin ar dir, fel hwn, lle ceir datblygiad helaeth.  

Dyma’r tro cyntaf i’r model gael ei ddefnyddio yn unman ac mae adrannau ac asiantaethau llywodraethau mewn rhannau eraill o wledydd Prydain yn cadw llygad barcud ar y canlyniadau.

Cytunwyd ar arian ar gyfer y prosiect ar ôl trafodaethau manwl rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Bwrdeistrefol Sirol Wrecsam.

Meddai Tim Jones o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae hyn yn enghraifft wych o sut y gall rheoleiddwyr, Awdurdodau Lleol a datblygwyr gydweithio i gydbwyso anghenion y datblygiad, bywyd gwyllt a chymunedau lleol.

“Unwaith y bydd yr ardal bywyd gwyllt wedi'i sefydlu, bydd yn cael ei rheoli gan sefydliad annibynnol a fydd yn ei gwarchod er budd y bywyd gwyllt pwysig sydd wedi sefydlu yma ers i'r tir gael ei ddefnyddio fel ffatri deiars Firestone."  

Meddai’r Cynghorydd Neil Rogers, Arweinydd Cyngor Wrecsam:  

“Rydyn ni wrth ein bodd y bydd y prosiect hwn nid yn unig o fantais i economi’r ardal ac yn dod â swyddi yma y mae mawr eu hangen ond y bydd hefyd yn ein helpu i gadw ac amddiffyn ein bywyd gwyllt lleol.

“Mae Wrecsam yn gartref i fathau unigryw a phrin o fywyd gwyllt ac rydyn ni'n edrych ymlaen at gydweithio'n agos â Cyfoeth Naturiol Cymru a phartneriaid eraill ar y datblygiad cyffrous hwn.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru