Cynlluniau i gwympo llarwydd wedi’u heintio yn Fforest Fawr

symptomau P. ramorum – resin yn gwaedu – cancrau resin ar ganghennau © CNC Sam Milner

Bydd gwaith paratoi yn cychwyn mis nesaf yn Fforest Fawr, Tongwynlais, Caerdydd, ar gyfer cynlluniau Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i glirio coed llarwydd wedi’u heintio o’r safle yn ystod mis Medi flwyddyn nesaf.

Bydd pobl sy’n ymweld â’r ardal yn sylwi bod peiriannau yn y goedwig dros yr wythnosau nesaf i docio a pharatoi’r coed, ond ni fydd mynediad wedi’i gyfyngu tra bydd hyn yn digwydd. 

Y flwyddyn nesaf, bydd CNC yn cynaeafu tua 4,000 o goed llarwydd sydd wedi’u heintio o’r goedwig. Mae hwn yn rhan o strategaeth genedlaethol i ymdrin â’r clefyd sydd wedi effeithio tua 6.7 miliwn o goed llarwydd ar draws Cymru. 

Mae coed llarwydd marw yn y goedwig yn amlwg yn dangos yr effaith gaiff y clefyd ar goedwigoedd yng Nghymru. 

Dywedodd Gareth Roberts, Rheolwr Ardal Leol o Cyfoeth Naturiol Cymru: 

“Rydym yn gwybod bod y gymuned yn hoff iawn o Fforest Fawr ac rydym am sicrhau pobl y byddwn yn gwneud popeth y gallwn i leihau unrhyw amhariad gan y gwaith.    

“Er ei fod ymhell i ffwrdd, rydym eisoes yn cynllunio’r gwaith mewn dau gam, fel y gallwn gadw ardaloedd o’r goedwig ar agor i bobl eu defnyddio. Bydd hyn hefyd yn lleihau’r effaith ar rywogaethau gwarchodedig a’r bywyd gwyllt lleol. 

“Mae’n drist ein bod yn gorfod clirio’r coed, ond rydym yn gwybod bydd y goedwig yn parhau i fod yn lle gwych i bobl ymweld â hi yn y dyfodol.    

“Byddwn yn parhau i weithio gyda busnesau lleol a grwpiau diddordeb i roi gwybodaeth am gynnydd ein cynlluniau, ac yn ystod y gwaith cynaeafu.” 

Unwaith bydd y gwaith yn dechrau ym Medi 2018, mae’n debygol o barhau tan 2021. 

Ar ôl y cynaeafu, bydd CNC yn annog rhywogaethau brodorol i atgynhyrchu’n naturiol, e.e. ffawydd, derw, bedw, ceirios gwyllt, criafol a chyll. Bydd CNC yn monitro’r atgynhyrchu yn y goedwig am y blynyddoedd nesaf cyn ystyried a fydd angen ailblannu. 

Bydd rhai o’r cerfluniau pren ar hyd y llwybrau yn cael eu tynnu ymaith hefyd gan fod llawer ohonynt wedi pydru neu wedi’u difrodi. Mae CNC am roi rhai eraill yn ei lle yn gynnar flwyddyn nesaf.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru