Cyflwyno cynlluniau i leihau perygl llifogydd yn Nolgellau

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyflwyno cynlluniau i adeiladu cynllun llifogydd ar gyfer lleihau perygl llifogydd i gartrefi a busnesau yn Nolgellau.

Bydd y cynllun arfaethedig yn gwella safon yr amddiffynfeydd rhag llifogydd ar gyfer 182 o gartrefi a 128 o fusnesau masnachol a allai ddioddef llifogydd yn sgil Afon Wnion ac Afon Aran.

Mae gan Ddolgellau hanes o ddioddef llifogydd, gyda’r achos diweddaraf yn 2009 pan lifodd y dŵr dros wal y Bont Fawr.

Ar ôl cwblhau ymgynghoriad ynghylch y cynllun a’r cynlluniau terfynol, cyflwynodd Cyfoeth Naturiol Cymru gais cynllunio i Barc Cenedlaethol Eryri yn gynharach eleni.

Mae’r cynlluniau gwella presennol yn cynnwys gosod amddiffynfeydd newydd a gwella rhai o’r amddiffynfeydd sydd i’w cael yn barod ar hyd glan chwith Afon Wnion, o’r Parc Menter hyd at ardal Ffordd Aran, yn ogystal â thrwsio’r strwythurau ac adeiladu ambell wal newydd ar hyd Afon Aran. Hefyd, fel rhan o’r cynllun byddwn yn cael gwared â chored Afon Aran.

Yn ôl Keith Ivens, Rheolwr Perygl Llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Os caiff y cais ei gymeradwyo, mae’n debyg y bydd y gwaith adeiladu’n dechrau yn ystod hydref 2014 ac yn cymryd rhyw naw mis i’w gwblhau.

“Cyn rhoi’r cam yma ar waith byddwn yn ymgynghori â’r gymuned leol ac yn gweithio’n agos gyda Chyngor Tref Dolgellau er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar y dref.

“Mae bron i 150 o gartrefi yn yr ardal wedi cofrestru ar gyfer ein gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd rhad ac am ddim – gwasanaeth sy’n gallu rhoi amser gwerthfawr i’r trigolion eu paratoi eu hunain a’u cartrefi pe bai’r gwaethaf yn digwydd.

“Mae Rhybuddion Llifogydd rhad ac am ddim ar gael ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.”

Caiff y prosiect ei ariannu gan Gynllun Buddsoddi mewn Seilwaith Llywodraeth Cymru.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru