Rhoi trwyddedau i gynllun yn Llanberis

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi rhoi trwyddedau amgylcheddol i gwmni ar gyfer gweithredu cynllun trydan dŵr yng Ngogledd Cymru.

Mae’r trwyddedau yn caniatáu i Snowdonia Pumped Hydro gynnal gweithgareddau arfaethedig i ollwng dŵr i Lyn Padarn a Nant y Betws yn Llanberis i weithredu cyfleuster storfa bwmp ar gyfer cynllun trydan dŵr yng Nglyn Rhonwy.

Mae’r trwyddedau yn cynnwys amodau penodol ar gyfer diogelu’r amgylchedd.

Meddai Euros Jones, Rheolwr Gweithrediadau CNC: “Mae Llyn Padarn yn adnodd naturiol hanfodol bwysig ar gyfer yr ardal. Mae’n bwysig i fywyd gwyllt, i bobl ac i’r economi leol.

 “Dim ond pan fyddwn yn hollol fodlon fod cynlluniau cwmni yn profi y bydd yn gweithredu’n ddiogel, heb niweidio’r amgylchedd neu gymunedau lleol, y byddwn yn rhoi trwydded amgylcheddol.”

Cynhaliodd CNC asesiad trylwyr o’r ceisiadau, gan gasglu cyngor a thystiolaeth dechnegol cyn penderfynu rhoi’r trwyddedau.

Tynnodd y cwmni geisiadau blaenorol am drwyddedau yn ôl, a hynny ar ôl clywed gan CNC nad oedd digon o wybodaeth wedi ei darparu am ddulliau gweithredu a rheoli dyddiol y cynllun. Mae’r cais newydd, a gyflwynwyd ym mis Hydref 2016, bellach yn bodloni anghenion CNC. Mae’r trwyddedau yn cynnwys amodau er mwyn gwarchod yr amgylchedd.

Rôl CNC yw archwilio ceisiadau am drwyddedau a phenderfynu a ddylid rhoi trwydded neu wrthod y cais. Ystyriwyd pob gwybodaeth berthnasol a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad yn rhan o hyn.

Nid yw’r trwyddedau amgylcheddol yn gysylltiedig â’r broses gynllunio, sy’n cael ei rheoli gan Gyngor Gwynedd a’r Arolygiaeth Gynllunio.

Er mwyn gweithredu’r math hwn o gyfleuster yn gyfreithlon rhaid i gwmni gael trwyddedau amgylcheddol yn ogystal â chaniatâd cynllunio.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru