Rhoi trwydded i Waith Ynni Gwyrdd Margam

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi rhoi trwydded amgylcheddol i Ynni Gwyrdd Margam Cyf er mwyn caniatáu iddynt ddefnyddio llosgwr pren gwastraff newydd a fydd yn cynhyrchu trydan y gellir ei fwydo i’r Grid Cenedlaethol.

Mae’r drwydded yn cynnwys amodau llym y bydd yn rhaid i’r cyfleuster gadw atynt er mwyn diogelu’r amgylchedd a’r cymunedau cyfagos.

Bydd y cyfleuster yn defnyddio pren gwastraff wedi’i asglodi, a ddaw o wastraff masnachol, diwydiannol, adeiladu a dymchwel, fel tanwydd, a bydd yn cynhyrchu oddeutu 41.8MW o drydan – digon i gyflenwi rhyw 65,000 o gartrefi.

Ymhellach, mae wedi’i gynllunio gyda’r potensial o allforio hyd at 9MWth o wres i safleoedd diwydiannol gerllaw ac i ddefnyddwyr eraill.

Nid yw wedi’i adeiladu eto, ond bydd yn cael ei leoli wrth ymyl yr orsaf bŵer llosgi pren sydd i’w chael eisoes ym Margam, Port Talbot.

Meddai Phill Pickersgill, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Cyn gwneud penderfyniad, mi wnaethon ni asesu gweithgareddau arfaethedig y cyfleuster ac ymgynghori gyda sefydliadau arbenigol, fel y bwrdd iechyd lleol."

“Dim ond os ydym yn fodlon y bydd modd i gwmni weithredu’n ddiogel, heb effeithio ar yr amgylchedd nac ar drigolion yr ardal, y byddwn yn rhoi trwydded amgylcheddol iddo."

“Mae’r drwydded rydym wedi’i rhoi yn cynnwys amodau llym yn ymwneud â’r math o bren y gellir ei losgi, a hefyd yr allyriadau y gellir eu gollwng, yn ogystal ag amodau i sicrhau na fydd sŵn nac arogl o’r safle yn effeithio ar y gymuned leol."

“Ar ôl i’r gwaith gychwyn, bydd ein swyddogion yn ei reoleiddio’n ofalus i wneud yn siŵr ei fod yn gweithredu o fewn yr amodau a gafodd eu cynnwys yn y drwydded.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru