Gwahodd pobl i weld cais trwydded forol Morlyn Llanwol

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gofyn barn pobl ynghylch cais am drwydded forol ar gyfer cynllun Morlyn Llanwol Bae Abertawe.

Amcana’r cynllun adeiladu wal fôr 9.5km o hyd ym Mae Abertawe, rhwng Tawe a Nedd, gan gysylltu Dociau Abertawe yn y gorllewin â Champus Gwyddoniaeth a Dyfeisgarwch newydd Prifysgol Abertawe yn y dwyrain.

Bydd yno orsaf cynhyrchu trydan ag 16 tyrbin, yn ogystal â chanolfan ymwelwyr a chyfleusterau addysgiadol a chwaraeon.

Cyn y dallant ddechrau gweithio, mae ar Tidal Lagoons (Swansea Bay) Ltd angen trwyddedau ar gyfer gwaith ynni morol, ac ar gyfer carthu a chael gwared ar waddodion o waelod y môr: gwaddodion y defnyddir llawer ohonynt ar gyfer adeiladu waliau’r morlyn.  

Ni rydd Cyfoeth Naturiol Cymru drwydded oni all yr ymgeisydd brofi na fydd ei gynlluniau’n difrodi’r amgylchedd, nac yn niweidio defnyddwyr eraill y môr ac iechyd cyhoeddus.

Os mynegir pryderon nad ydynt o fewn cylch gorchwyl Cyfoeth Naturiol Cymru, ailgyfeirir nhw at yr awdurdod perthnasol.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru:

''Mae hwn yn ddatblygiad ynni adnewyddadwy sylweddol ar lannau Cymru. Mae’n bwysig fod pobl yn deall ein swyddogaeth parthed penderfynu’r cais am drwydded forol, a’u bod â chyfle i ymuno a gwneud sylwadau.

"Dymunwn bwyso a mesur y cais hwn yn ddeallus, ac y mae’r ymgynghoriad hwn o gymorth inni ystyried barnau na fyddem, efallai, yn ymwybodol ohonynt fel arall.  

"Gwerthfawrogwn yr ymatebion a dderbyniwn, oherwydd eu bod o gymorth inni sicrhau bod unrhyw benderfyniad a wnawn yn gadarn ac yn addas.”

Gellir gweld y cais cyflawn yn:

 • Canolfan Ddinesig Abertawe, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN
  (Dydd Llun hyd ddydd Iau: 8.30am hyd 5pm; dydd Gwener: 8.30am hyd 4.30pm; Saturday: 10am to 3pm)
 • Siop Un Stop Castell Nedd, Y Ganolfan Ddinesig, Castell Nedd, SA11 3QZ
  (Dydd Llun hyd ddydd Iau 8.30am hyd 5pm; dydd Gwener 8.30am hyd 4.30pm)
 • Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot, SA13 1PJ
  (Dydd Llun hyd ddydd Iau 8.30am hyd 5pm; dydd Gwener 8.30am hyd 4.30pm)
 • Llyfrgell Ystumllwyniarth, Dunns Lane, Y Mwmbwls, Abertawe, SA3 4AA
  (Dydd Llun hyd ddydd Iau 9am hyd 6pm; dydd Gwener 9am hyd 7pm; dydd Sadwrn 9am hyd 5pm; dydd Sul o hanner dydd hyd 4pm)
 • TLSB, Suite 6, J-Shed, Heol y Brenin, Abertawe, SA1 8PL
  (Dydd Llun hyd ddydd Gwener 10.30am hyd 5pm)

Bydd y cais ar gael i’w weld am saith wythnos, a gellir cael copïau cryno-ddisg gan y Tîm Trwyddedu Morol, Canolfan Drwyddedu Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP neu trwy yrru neges e-bost at: marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk 

Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau ynghylch y cais ysgrifennu at y Tîm Trwyddedu Morol yn y cyfeiriad uchod, neu yrru neges e-bost at  marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk

Y dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno sylwadau yw 25 Ebrill 2014. Dylid dyfynnu cyfeirnod y cais, ORDML145, ym mhob gohebiaeth.

Cyn y gall fynd ymlaen, bydd ar y project angen Gorchymyn Cydsyniad Datblygu (yn hytrach na Chaniatâd Cynllunio Awdurdod Lleol). Penderfynir hynny gan yr Arolygaeth Gynllunio.  

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru