Gwaith i adfer mawnogydd yn parhau yng Nghors Caron

piling installation at Cors Caron 09 Feb 201

Mae CNC wrthi’n adfer tair o fawnogydd yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron er mwyn gwarchod bywyd gwyllt a helpu i daclo newid hinsawdd.

Lleolir y mawnogydd i’r gogledd o Dregaron a chawsant eu ffurfio dros bum mil o flynyddoedd yn ôl.

Yn y gorffennol bu trigolion yr ardal yn torri mawn ar hyd ymylon y corsydd ar gyfer ei losgi i gael gwres.

Mae hyn wedi niweidio a sychu’r corsydd, gan ei gwneud hi’n anodd iddynt gronni dŵr ger yr wyneb.

Oherwydd hyn nid oes modd i fawn newydd ffurfio, ac mae’r mawn sydd yno eisoes yn sychu ac yn rhyddhau carbon deuocsid.

Ymhellach, mae’r niwed i’r mawnogydd wedi arwain at ddirywiad yn eu bywyd gwyllt prin – sef rhywbeth sydd wrth wraidd dynodi’r safle’n Warchodfa Natur Genedlaethol ac yn Ardal Cadwraeth Arbennig.

Mae CNC yn ceisio arafu ac atal y dŵr rhag llifo o’r tair cors, gan adfer eu gallu i gadw lefel y dŵr yn agos at yr wyneb.

Bydd hyn yn eu galluogi i ffurfio mawn newydd, a fydd yn dal carbon deuocsid o’r atmosffer yn ogystal â bod o fudd i’r bywyd gwyllt prin ac unigryw.

Meddai Andy Polkey, Uwch-reolwr Gwarchodfeydd CNC:

“Mae mawnogydd iach yn bethau prin. Maen nhw’n gynefinoedd i fywyd gwyllt arbennig ac yn cynnig manteision lu mewn perthynas â newid hinsawdd, felly mae’n bwysig eu cynnal po orau y gallwn.

“Nid carbon yn y mawn a ddynodwyd dros filoedd o flynyddoedd yn unig y mae mawnog iach yn ei storio – mae hefyd yn ffurfio mawn newydd yn barhaus, gan gloi mwy o garbon bob blwyddyn.

“Ymhellach, mae cyforgorsydd Cors Caron yn gwneud cyfraniad mawr at yr economi leol, oherwydd mae cynnal a chadw’r tri safle hyn wedi esgor ar waith i gontractwyr lleol ers dros ugain mlynedd.”

Mae’r gwaith o adfer y corsydd yn ystod y gaeaf hwn wedi’i gwblhau, ond y bwriad yw gwneud mwy o waith yn y dyfodol. 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru