Rhan o atyniad yn ne Cymru yn cau ar gyfer gwaith cwympo coed

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi penderfynu cau rhan o atyniad yn ne Cymru yn ddiweddarach eleni, er mwyn cynnal gwaith cwympo coed llarwydd ar raddfa fawr, gan fod y coed wedi eu heintio gan glefyd y llarwydd; clefyd hynod o heintus na ellir ei drin.

Bydd Gyrfa Goedwig Cwmcarn, ffordd saith milltir drwy Goedwig Cwmcarn, yn cau ar ddydd Sul, 2 Tachwedd 2014, er mwyn caniatáu i dimau cwympo coed baratoi, cwympo a chael gwared o fwy na 50,000 tunnell o bren yn ddiogel o ardal 162 hectar (400 erw) o’r goedwig heintiedig.

Bydd gweddill yr atyniad fodd bynnag, gan gynnwys canolfan ymwelwyr, ardaloedd chwarae, llwybrau cerdded a llwybrau beicio mynydd, yn parhau i fod yn agored.

Gwnaed y penderfyniad anodd hwn i gau’r ffordd gan y bydd yn cael ei defnyddio drwy gydol y gwaith gan beiriannau coedwigaeth mawr a thra bydd y pren yn cael ei gludo o’r goedwig.

Ni wnaed unrhyw benderfyniad ynghylch dyfodol Gyrfa Goedwig Cwmcarn hyd yma, oherwydd bydd angen buddsoddiad sylweddol i adfer yr ardal ar ôl y gwaith cwympo a’r gweithrediadau cludo.

Fodd bynnag, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn awyddus i’w hailagor os bydd hynny’n ymarferol a bydd staff yn archwilio’r holl opsiynau cyllido posibl er mwyn gwneud hyn.

Cydnabyddir mai cwympo coed heintiedig yw’r ffordd orau o arafu lledaeniad y clefyd a dyma gyfarwyddyd Llywodraeth Cymru yn eu strategaeth newydd i fynd i’r afael â’r broblem.

Mae’r gwaith yng Nghoedwig Cwmcarn yn rhan o ymdrech ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru i ddelio â chlefyd y llarwydd yng Nghymru.

Hyd yma, mae’r sefydliad wedi cwympo mwy na 2 miliwn o goed ar ystâd goetir Llywodraeth Cymru i arafu lledaeniad y clefyd.

Yn ystod y 18 mis diwethaf, o’r 3.4 miliwn o goed a blannodd Cyfoeth Naturiol Cymru, plannwyd 750,000 o goed o rywogaethau mwy amrywiol yn lle’r llarwydd a gafodd eu cwympo.

Meddai Peter Cloke, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Roedd cau Gyrfa Goedwig Cwmcarn yn benderfyniad anodd tu hwnt ond roedd yn angenrheidiol, er mwyn sicrhau fod y gwaith i atal y clefyd heintus hwn rhag lledaenu ymhellach yn cael ei wneud yn ddiogel.

“Er y bydd y ffordd ei hun wedi cau, bydd Coedwig Cwmcarn, y llwybrau cerdded, y llwybrau beicio mynydd a’r ganolfan ymwelwyr yn dal i fod yn agored ar gyfer busnes ac mae’n lle rhagorol i dreulio diwrnod.

“Bydd y gwaith o ailblannu ar ôl inni gwympo’r coed yn golygu mwy o rywogaethau amrywiol a brodorol megis coed derw, bedw a choed criafol. Bydd hyn yn gwneud y safle yn lle gwell i ymwelwyr a bydd yn gwrthsefyll effeithiau newid hinsawdd yn well i’r dyfodol.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru