Annog perchnogion i ddilyn côd newydd cerdded cŵn

Two dogs on a walk (credit - the Kennel Club)

Wrth i ni fwynhau dyddiau’r heulog a gyda’r nosau hir, golau, mae perchnogion cŵn yn cael eu hannog i ddilyn côd newydd cerdded cŵn.

Mae’r canllaw newydd, sy’n cael ei hyrwyddo gan Cyfoeth Naturiol Cymru gyda chyfraniad gan amrywiaeth eang o bartneriaid ledled y DU, yn cynnig cyngor ymarferol i berchnogion cŵn ar sut i wneud y gorau o fynd am dro.

 Bydd y Côd Cerdded Cŵn - y tro cyntaf i ddogfen fel hon cael ei pharatoi -ar gael ar lein, mewn gwahanol safleoedd gwybodaeth i ymwelwyr yng Nghymru ac ar faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd yr wythnos hon.

Ychwanegodd Rhian Jardine, Pennaeth Cymunedau Cynaliadwy Cyfoeth Naturiol Cymru:“Mae cŵn wrth eu bodd yn mynd allan i chwarae – mae hanner o’r holl ymweliadau pobl â'r awyr agored yn y DU gyda’u cŵn.

“Mae hynny’n helpu pobl fynd i allan, felly mae eu cŵn yn eu helpu i gadw'n iach ac i fwynhau'r gymdogaeth leol.Ac mae tystiolaeth yn dangos fod pobl sy’n treulio rhywfaint o amser hamdden yn yr awyr agored mewn amgylchedd pleserus yn bobl hapusach.

“Mae’r canllaw syml, deg pwynt yn ceisio dylanwadu ar sut mae perchnogion yn rheoli’u cŵn gan ddangos parch a sensitifrwydd tuag at y lleoedd maen nhw’n ymweld â nhw ac at eraill sy’n eu rhannu gyda nhw.”

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi datblygu’r cyngor cyffredinol hwn i gerddwyr cŵn mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau eraill, pob un yn cynrychioli sector penodol.

Mae Natural England, Kennel Club, Comisiwn Coedwigaeth, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr, NFU Cymru, Cymdeithas y Cerddwyr, Cymdeithas Cerddwyr Cymru, Yr Ymddiriedolaeth Cenedlaethol, Cymdeithas Busnesau a Thir Gwledig, Cyngor Sir Hampshire, Cymdeithas Ceffylau Prydain a Chyngor Mynydda Prydain i gyd wedi helpu i ddrafftio’r Côd.

 Roedd y bartneriaeth draws sector o help i gynhyrchu canllaw sy'n deg ac yn ymarferol i berchnogion cŵn.

Meddai Stephen Jenkinson, Ymgynghorydd Mynediad y Kennel Club:“Mae ymwelwyr gyda chŵn yn cyfrannu’n sylweddol at yr economi ac yn cael mwynhau tirweddau ysblennydd yn gyfnewid. 

“Rydym yn falch iawn fod Cyfoeth Naturiol Cymru a’i bartneriaid yn cydnabod bod llawer o fanteision cymdeithasol ac iechyd i gerdded cŵn, ond bod angen hefyd lleihau unrhyw broblemau i anifeiliaid fferm, bywyd gwyllt ac ymwelwyr eraill.

“Mae ymarfer corff oddi ar dennyn yn hanfodol i gael cŵn hapus, iach ac mae’r côd yn wirioneddol helpu cerddwyr pan fo’n rhaid eu cadw ar dennyn yn hanfodol, megis o gwmpas da byw."

Côd Cerdded Cŵn

I gael am dro diogel a hapus gyda’ch ci a rhag achosi problemau i eraill:

 Gofalwch fod eich ci o dan reolaeth effeithiol, sy’n golygu:

Fod gennych dennyn byr a’ch bod yn ei ddefnyddio pan fo angen (ee o gwmpas da byw, ger ymylon clogwyn neu pan fydd arwyddion yn gofyn am hynny)

Nad ydych yn gollwng eich ci oddi ar ei dennyn oni bai eich bod yn gallu ei gadw o fewn golwg ac yn ddigon agos iddo ddod yn ôl atoch pan fyddwch yn galw arno.

Cadwch eich ci rhag mynd, heb wahoddiad, at ferlotwyr, beicwyr neu bobl eraill a’u cŵn.

Cadwch eich ci gyda chi ar lwybrau neu dir mynediad a pheidiwch â’i adael i grwydro i gnydau gan gynnwys caeau gwair, ffrwythau neu lysiau.

Peidiwch byth â gadael eich ci i boenydio neu redeg ar ôl bywyd gwyllt neu dda byw.Dilynwch y cynhgorion ar arwyddion lleol rhag aflonyddu ar blanhigion ac anifeiliaid.

Aros yn SÂFF o gwmpas anifeiliaid fferm a cheffylau:

Sefyll, edrych a gwrando cyn mynd i mewn i gae; byddwch yn ymwybodol o unrhyw anifeiliaid sy'n bresennol

Atal eich ci drwy ei gadw ar dennyn byr pob amser

Ffeindio’r llwybr mwyaf diogel o gwmpas anifeiliaid, gadael digon o le iddyn nhw a defnyddio llwybrau neu dir mynediad ble bo’n bosibl.

Ffoi yn dawel ac yn gyflym os byddwch yn cael eich bygwth gan ryddhau’ch ci er mwyn ei gwneud hi'n haws i'r ddau ohonoch gyrraedd man diogel.

Rhowch faw eich ci mewn bag ac yna mewn bin pob amser, ble bynnag y byddwch.Cewch ddefnyddio unrhyw fin gwastraff cyhoeddus neu’ch bin gartref.

Peidiwch byth â gadael bagiau o faw ci yn gorwedd o gwmpas, hyd yn oed os ydych yn bwriadu eu codi nes ymlaen.Mae cynwysyddion a bagiau arogl da yn gallu eu gwneud yn haws i’w cario.

Cofiwch roi eich manylion ar goler eich ci a gosod microsglodyn ar ei gorff i’w gael yn ôl yn gyflym os bydd yn mynd ar goll.

Cofiwch frechu a lladd llyngyr eich ci’n rheolaidd.Gofynnwch i’ch milfeddyg am ragor o wybodaeth.

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol neu chwiliwch am arwyddion i gael ragor o wybodaeth am beth i’w wneud a ble i fynd yn eich ardal.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru