Ardal addysg awyr agored yn cael ei hadfer gan staff CNC

NRW staff member constructing bird box

Gall plant mewn ysgol gynradd yn Abertawe ddefnyddio eu hardal hamdden awyr agored unwaith eto ar ôl i dîm o aelodau staff Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wirfoddoli i’w hadnewyddu.

Roedd yr ardal yn Ysgol Gynradd Treforys wedi’i chau, a hynny am resymau diogelwch ac roedd angen gwneud gwaith cynnal a chadw a rhywfaint o waith ailadeiladu cyn y gellid defnyddio’r lle eto. 

Mae staff CNC yn gallu treulio ychydig ddyddiau mewn blwyddyn yn gwirfoddoli ar brosiectau amgylcheddol ac fe benderfynwyd estyn llaw i adfer yr ardal addysg. 

Defnyddiwyd deunyddiau oedd dros ben o weithrediadau eraill ganddyn nhw, fel dalenni plastig a hen bren, i helpu ailwampio’r parc addysg. 

Defnyddiwyd y deunyddiau hyn i adeiladu gwelyau planhigion siâp seren, er mwyn i’r plant dyfu eu llysiau eu hunain, yn ogystal â blychau ystlumod ac adar. 

Ychwanegwyd meinciau hefyd yn yr ardd yn ogystal â bwâu helyg, llwybrau newydd, rheilen ddiogelwch a man eistedd sy’n dyblu fel ystafell ddosbarth awyr agored. 

Meddai Mark Sabine, Arweinydd Tîm Maes CNC: 

"Mae pobl sy’n weithgar ac yn mwynhau'r awyr agored yn fwy tebygol o fyw’n hirach, yn iachach ac yn hapusach. 

"Mae hyrwyddo iechyd a lles pobl yn rhan enfawr o'n gwaith ac mae annog plant i ymwneud â natur yn rhan fawr o hynny. 

"Mae'r gwaith adnewyddu a wnaed ar ardal addysg awyr agored Ysgol Gynradd Treforys yn ganlyniad i’r math hwn o waith, a bydd yn gymorth i ddysgu’r plant am natur a bywyd gwyllt, a hynny o oedran cynnar. "Roeddem wrth ein bodd yn helpu'r ysgol a’n gobaith yw y bydd y plant yn mwynhau gweld eu gardd yn cael ei hail-agor." 

Dyma ddywedodd Alison Thomas, Dirprwy Bennaeth Ysgol Gynradd Treforys: 

"Rydym yn hynod o ddiolchgar i'r tîm o Gyfoeth Naturiol Cymru. Bydd y disgyblion wrth eu bodd yn gweld y newidiadau yn yr ardd gan y bydd hi’n darparu amgylchedd dysgu mor gyfoethog ar eu cyfer. 

"Mae dysgu gweithredol yn yr awyr agored yn hanfodol am ei fod yn ysbrydoli ac yn ysgogi ein disgyblion, ac yn rhoi iddyn nhw ystod o brofiadau ysgogol." 

Cefnogwyd y gwaith adnewyddu gan John Jones Haulage (Gorslas), Parker Plant (Llanelli) a Derwen Aggregate (Abaty Nedd) a ddarparodd uwchbridd ar gyfer y gwelyau planhigion, cloddiwr ynghyd â cherrig o raean mân wedi'u hailgylchu.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru