Cyfle i weld cynlluniau llifogydd Crindau

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gwahodd pobl yr ardal i ddod draw i sesiwn galw-i-mewn gyhoeddus i ddarganfod mwy am gynigion ar gyfer cynllun newydd a allai wella amddiffyniad llifogydd mwy na 660 eiddo yng Nghasnewydd, Crindau.

Mae asesiad CNC wedi dangos fod yr amddiffynfeydd llifogydd presennol yng Nghrindau Pill wedi dirywio ac nad ydynt bellach yn amddiffyniad addas rhag llifogydd i bobl yr ardal.

Yn gynharach eleni gwerthusodd y sefydliad opsiynau posibl ar gyfer cynllun newydd ac, ers hynny, mae wedi sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru i barhau â’r cynllun.

Bydd y cynllun arfaethedig yn ymestyn ar hyd glannau Afon Wysg a Chrindau Pill rhwng traffordd yr M4 a’r brif reilffordd.  Bydd yn cynnwys gosod cloddiau amddiffyn newydd, creu argloddiau newydd a chodi lefel y tir mewn mannau isel.

Bydd y tîm prosiect hefyd yn chwilio am gyfleoedd i wella ardaloedd cymunedol a chynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt fel rhan o’r gwaith.

Cynhelir y sesiwn galw-i-mewn ar ddydd Llun 10 Tachwedd, yng Nghanolfan Gymunedol Shaftesbury rhwng 2 a 8yh.

Meddai Gareth O’Shea, Rheolwr Gweithrediadau De Ddwyrain Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae hanes hir o lifogydd llanwol yng Nghrindau, felly bydd y cynllun hwn yn gam pwysig ymlaen i bobl yr ardal.

“Wrth inni wneud datblygiadau gyda’n cynlluniau, rydym wedi bod yng gweithio’n agos â thirfeddianwyr yr effeithiwyd arnynt i sicrhau ein bod yn delio ag unrhyw bryderon yn gynnar, a hefyd gyda Chyngor Dinas Casnewydd, i gytuno ar yr atebion gorau i ardaloedd cyhoeddus fel Parc Shaftesbury.

“Mae’r sesiwn galw-i-mewn hon nawr yn gyfle i bobl leol ddarganfod mwy am y cynlluniau, cynnig sylwadau a gofyn unrhyw gwestiynau i’n harbenigwyr am ba mor debygol ydynt o ddioddef llifogydd, a sut y bydd y cynllun o fantais iddynt.”

Mae CNC yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio ar gyfer y cynllun erbyn diwedd y flwyddyn.

Os bydd yn cael caniatâd gan Gyngor Dinas Casnewydd, mae’r sefydliad yn gobeithio dechrau ar y gwaith ddiwedd 2015.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru