Swyddogion yn monitro effaith y tân yn Llandŵ

Smoke coming from the recycling plant fire on the Llandow Trading Estate

Mae swyddogion o Cyfoeth Naturiol Cymru wrthi yn monitro effaith amgylcheddol tân ar safle ail-gylchu ar Ystâd Masnachu Llandŵ ym Mro Morgannwg.

Heddiw, fe adeiladwyd bwnd yng nghornel de gorllewinol y safle i gadw dŵr tân wedi’i halogi ar y safle ac atal llygru cyrsiau dŵr gerllaw. 

Bydd hwn wedyn yn cael ei ailgylchredeg er mwyn taclo’r tân, ond os fydd y swm yn mynd yn rhy fawr bydd y dŵr sydd wedi ‘i halogi yn cael ei gario oddi ar y safle mewn tanceri, a’i waredu’n ddiogel. 

Mae arbenigwyr o CNC wedi bod yn cynghori Iechyd Cyhoeddus Cymru ar faterion ansawdd aer, er mwyn deall effeithiau posibl y bluen fwg o’r tân ar yr ardaloedd cyfagos. 

Meddai Bill Purvis, o Cyfoeth Naturiol Cymru: 

“Rydym yn gweithio’n agos gyda’r Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i leihau effaith y tân hwn ar yr amgylchedd a’r bobl gerllaw. 

“Unwaith bydd y tân wedi cael ei ddiffodd yn llwyr ac rydym yn fodlon bod y safle yn ddiogel, byddwn yn cyfrannu i’r ymchwiliad i’r hyn allai fod wedi achosi hyn, a sefydlu pa gamau y gellir eu cymryd i leihau’r tebygolrwydd y bydd yn digwydd eto.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru