Swyddogion yn parhau i ymchwilio i dân sy’n dal i fudlosgi yng Nghasnewydd

Newport wood recycling facility that is smoking

Mae swyddogion o Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn parhau i ymchwilio i, a chadw golwg ar, gyfleuster ailgylchu pren yng Nghasnewydd lle y cafwyd tân dros y penwythnos.

Llwyddodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i ddiffodd y tân, ond oherwydd natur y gwastraff fe allai’r pren barhau i fudlosgi am wythnosau.

Mae gan South Wales Wood Recycling Ltd yn Nociau Casnewydd oddeutu 20,000 tunnell o wastraff sglodion pren ar y safle, yn disgwyl cael ei nôl.

Mae’r swyddogion wedi ceisio gweithio gyda gweithredwyr y safle er mwyn cael gwared â’r pren sydd heb gynnau, gan ei fod yn berygl tân ychwanegol.

Gan weithio gyda gweithwyr iechyd proffesiynol, mae swyddogion CNC yn cadw golwg ar yr effaith a gaiff y mwg a’r dŵr ffo tân ar yr amgylchedd a’r trigolion lleol.

Mae ymchwiliad ar y gweill er mwyn darganfod yr hyn y gellir ei wneud i leihau’r perygl, a bydd CNC yn cymryd camau priodol os bydd angen.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd camau ar y safle ac wedi cyflwyno hysbysiad gorfodi i’r gweithredwyr y mis diwethaf er mwyn taclo’r pentwr pren a lleihau’r perygl tân.

Meddai Ashley Lansdown, sy’n arwain y digwyddiad ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’r tân yn dal i fudlosgi mewn ambell le, a gallai gymryd wythnosau i ddiffodd yn llwyr. Ac wrth i’r gweithredwr symud gwastraff, bydd mwy o fwg yn cael ei gynhyrchu o dro i dro.

“Mae’r asiantaethau’n parhau i gadw golwg ar y cyngor a roddir. Yn ôl swyddogion iechyd, nid yw data’r gwaith ar fonitro ansawdd yr aer yn dangos unrhyw angen i bryderu am iechyd y cyhoedd.

“Ymhellach, disgwylir i gyfeiriad y gwynt newid, gan droi oddi wrth lecynnau sydd wedi dioddef tân yn ystod y deuddydd diwethaf. Golyga hyn y gall pobl ddisgwyl cael seibiant oddi wrth yr aroglau.”

Meddai Sarah Jones, Ymgynghorydd Diogelu Iechyd yr Amgylchedd:        

“Os ydych yn byw yn rhywle lle ceir mwg, arhoswch dan do a chaewch y ffenestri. Os ydych angen bod yn yr awyr agored, ceisiwch osgoi ardaloedd lle ceir mwg neu ludw. Gall mwg effeithio ar bibellau anadlu, y croen a’r llygaid, gan arwain at beswch a gwichian, diffyg anadl a phoen yn y frest.

“Hefyd, gall waethygu problemau sydd gan bobl yn barod, fel asthma, a dylai pobl sy’n dioddef o asthma gario’u pympiau gyda nhw bob amser. Dylai unrhyw un sy’n bryderus ynghylch eu symptomau gysylltu â’u meddyg teulu neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/default.aspx?locale=cy. Fel arfer, bydd symptomau o’r fath yn diflannu’n gyflym iawn, ac ni ddylent arwain at unrhyw broblemau iechyd yn yr hirdymor.

“Pan fyddwch gartref, caewch y drysau a’r ffenestri os oes mwg i’w gael, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn eu hagor wedyn er mwyn awyru eich cartref, ar ôl i’r mwg fynd.

“Fel arfer, bydd yr arogleuon yn is na’r lefel a allai niweidio iechyd, ond gallant barhau i achosi blinder, straen a phryder. Efallai y bydd rhai pobl yn dioddef symptomau fel cyfog, cur pen neu bendro fel ymateb i’r aroglau, hyd yn oed pan na fydd y sylweddau sy’n achosi’r arogleuon hynny’n niweidiol i iechyd.”

Mae’r asiantaethau’n parhau i gadw golwg ar y cyngor a roddir. Ar hyn o bryd, nid oes angen gwneud gwaith monitro penodol ar y safle, oherwydd arogleuon ysbeidiol a geir yn hytrach na phluen o fwg.

Mae hyn yn cyfyngu ar ddibynadwyedd unrhyw fonitro o safbwynt lleoliad a chywirdeb. Wedi dweud hyn, nid yw data a fesurwyd yn yr orsaf monitro ansawdd aer barhaol agosaf a weithredir gan Gyngor Dinas Casnewydd rai milltiroedd i ffwrdd yn dangos unrhyw achos dros bryderu ynghylch iechyd y cyhoedd.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru