Prosiect Troseddwyr yn barod i’w gyflwyno’n raddol trwy Gymru gyfan

Gallai prosiect llwyddiannus sy’n defnyddio troseddwyr sy’n cwblhau Cynllun Talu’n Ôl i’r Gymuned ar gyfer gwella cynefinoedd bywyd gwyllt ac afonydd a hefyd ar gyfer dysgu sgiliau newydd, gael ei gyflwyno’n raddol ledled y wlad gan Cyfoeth Naturiol Cymru mewn partneriaeth â Prawf Cymru.

Dan oruchwyliaeth staff Prawf Cymru, mae grwpiau o droseddwyr sy’n rhan o’r prosiect hwn, a gychwynnwyd yn Ne ddwyrain Cymru, yn clirio sbwriel a mieri ac yn codi ffensys er mwyn rheoli da byw yn well ar safleoedd bywyd gwyllt pwysig.

Yn dilyn y cynllun peilot, a fu’n hwb mawr i fywyd gwyllt ac a lwyddodd i wella’r ardal ar gyfer pobl a hefyd rhoi’r cyfle i droseddwyr ddatblygu sgiliau newydd, mae’r sefydliad erbyn hyn yn awyddus i ehangu’r prosiect i gynnwys rhannau eraill o Gymru.

Dechreuodd y troseddwyr ar eu gwaith drwy glirio 2 tunnell o sbwriel o ardal ar hyd Afon Llwyd Dowlais ger Cwmbrân yng Ngwent, oedd wedi cael ei difetha gan sbwriel yn y gorffennol.

Yna gwnaed gwaith ar raddfa fwy o lawer ar Fferm Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent ger Penallt.

Cliriwyd ardal eang o fieri ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) a fyddai’n rhoi mwy o le i rywogaethau pwysig o blanhigion dyfu. Yna codwyd ffens i helpu i reoli’r gwelltir yn fwy llwyddiannus, drwy reoli’r pori.

Gwnaed gwaith tebyg hefyd yn SoDdGA Chwarel Dan Y Graig ger Rhisca, a fydd, o hyn ymlaen, yn ardal well i fywyd gwyllt ac yn rhoi gwell mynediad i fyfyrwyr daeareg with iddynt asesu ardal bwysig.

Meddai Ioan Williams, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae darparu gwell amgylchedd i bobl ac i fywyd gwyllt yn rhan bwysig o’n gwaith.

“Yr hyn sydd wedi bod yn werth chweil yw’r adborth a gawsom gan y gweithwyr am eu profiadau a’r sgiliau a ddysgwyd.

“Mae’r prosiect hwn yn dangos fod gan waith sy’n gwella ein hamgylchedd naturiol, nid yn unig fanteision clir ar gyfer bywyd gwyllt, ond hefyd fanteision ehangach ar gyfer y gymdeithas.”

Meddai Annette Murray, Swyddog Gwarchodfeydd, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent:

“Mae’r gwaith talu’n ôl i’r gymuned a ddarparwyd gan Prawf Cymru wedi gwneud cyfraniad sylweddol i waith adfer yng Ngwarchodfa Fferm Pentwyn sy’n perthyn i Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent ym Mhenallt.

“Er mwyn cynnal y safle, bu’r troseddwyr yn tynnu mieri yn ofalus, er mwyn sicrhau fod rhywogaethau’r gweirgloddiau, fel Tegeirian y Waun, y Gribell Felen a Physen-y-ceirw yn cael yr awyrgylch gorau i dyfu'r gwanwyn hwn."

Meddai Graham Thomas, Rheolwr Datblygu Talu’n ôl i’r gymuned, Prawf Cymru:

“Mae’r prosiect hwn yn enghraifft ragorol o bartneriaeth yn gweithio rhwng Prawf Cymru, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent a Cyfoeth Naturiol Cymru, lle mae troseddwyr wedi gwneud cyfraniad gwerthfawr at wella’r amgylchedd mewn ardal sensitif."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru