Troseddwyr yn helpu i ymladd brwydr y rhywogaeth ymledol

Mae troseddwyr sy’n cwblhau Cynllun Talu’n Ôl i’r Gymuned yn chwarae eu rhan drwy gefnogi swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn y frwydr i fynd i’r afael â’r planhigyn Jac y Neidiwr ymledol ar yr Afon Alun.

Dros dri diwrnod, fe gynhaliwyd prosiect peilot lle bu grŵp o droseddwyr yn gweithio gyda swyddogion CNC a’r clwb pysgota lleol i glirio Jac y Neidiwr o ardal 400 metr ar hyd rhannau isaf yr afon.

Mae’r cydweithio gyda Chwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn helpu i gyfrannu tuag at brosiect Jac y Neidiwr yn Nyffryn Alun, a sefydlwyd gan grwpiau lleol ac a chyd-drefnwyd gan gynghorau Sir y Fflint a Sir Ddinbych.

Ei nod yw cael gwared â’r planhigyn o’i darddiad yn Llandegla i lawr i’w cydlifiad gyda’r Afon Dyfrdwy.

Hyd yma, mae gwirfoddolwyr sy’n gweithio ar y prosiect wedi clirio darn hir, hyd at bentref Pontblyddyn, ac mae’r gwaith caled yn parhau i lawr yr afon i glirio’r planhigyn sy’n bygwth ein rhywogaethau brodorol, o’r glannau.  

Dywedodd Bev Dyer, Swyddog Amgylchedd, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae Jac y Neidiwr yn fygythiad gwirioneddol i’n planhigion a bywyd gwyllt brodorol - mae’n mynd yn drech â phlanhigion eraill ac yn eu mygu, gwasgaru miliynau o hadau a lledaenu’n gyflym.

“Gall gau llwybrau troed, a rhwystro ein mynediad i’r awyr agored, a gall achosi difrod i lannau afon, gan achosi daear a phridd i gwympo fewn i’r afon. Mae hyn yn effeithio ar ansawdd y dŵr yn yr afon ac yn amharu ar fagwrfa pysgod, ac ar yr un pryd cyfrannu at risg o lifogydd ymhellach i lawr yr afon.  

“Er mwyn mynd i’r afael â phrosiect fel hwn, fydd rhaid i bawb fwrw ati i wneud y gwaith.  Mae wedi bod yn wych cael cefnogaeth y troseddwyr i symud ymlaen â’r prosiect pwysig hwn.  Edrychwn ymlaen at weithio gyda Chwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru i ehangu’r cynlluniau peilot hyn ar draws ardaloedd eraill yng Nghymru.”  

Ar hyn o bryd nid yw’r Afon Alun yn cyrraedd safon ansawdd dŵr Ewropeaidd presennol oherwydd prinder pysgod a lefelau uchel o faetholion yn y dŵr.  

Bydd cael gwared ar Jac y Neidiwr o’r afon yn helpu ail-sefydlu rhywogaethau o blanhigion brodorol a gwella ansawdd y dŵr. Bydd hefyd yn gwella cyflwr yr ardal ar gyfer magu pysgod, gan wella cynnydd poblogaethau pysgod  yn yr ardal.  

Dywedodd Richard Purton, Rheolwr Tîm Ad-dalu Cymuned yng Ngogledd Cymru:

“Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i helpu clirio’r ardal a fydd, gobeithio, nid yn unig wedi elwa’n amgylcheddol, ond hefyd yn caniatáu i’r cyhoedd i gael llawer mwy o fwynhad o’r safle.  Hwn yw’r cyntaf o’r prosiectau yng Ngogledd Cymru mewn partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru, a chyda’r manteision gwirioneddol gobeithio mai hwn fydd y cyntaf o lawer.”

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf fe weithiwyd 552,209 awr o Ad-dalu Cymuned ar draws Cymru fydd, os yw'n cael ei gyfateb i’r isafswm cyflog cenedlaethol, yn werth o ddeutu £3.5 miliwn o waith. Mae cymunedau wedi elwa o brosiectau sy’n amrywio o baentio canolfannau cymunedol lleol i agor hawliau tramwy anhygyrch i bobl leol eu mwynhau.  

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru