Rhybudd i gwmnïau gwastraff

View of Porthmadog Skip Hire

Rydym yn rhoi cyngor cryf i gwmnïau sy’n trin gwastraff yng Nghymru gydymffurfio â’r rheolau.

Daw’r rhybudd ar ôl i gyfarwyddwyr cwmni gwastraff yng ngogledd Cymru gael gorchymyn i dalu cyfanswm o £292,000 fel iawndal am weithgareddau gwastraff anghyfreithlon.

Cafodd Patricia Gaffey, Joseph Gaffey a Michael Gaffey, cyfarwyddwyr Porthmadog Skip Hire, eu dedfrydu i 10 mis o garchar ym mis Mawrth 2017 am storio gwastraff yn anghyfreithlon a thorri telerau eu trwydded amgylcheddol.


Ac ar ôl gwrandawiad yn Llys y Goron Yr Wyddgrug yr wythnos diwethaf, yn awr mae ganddynt dri mis i dalu £292,000 o dan y Ddeddf Enillion Troseddau neu wynebu mwy o garchar.
Mae’r ffigwr yn seiliedig ar werth potensial asedau’r cwmni ac asedau personol y tri chyfarwyddwr mewn ocsiwn.

Bydd CNC yn defnyddio’r arian i dalu am y gost o glirio iard y cwmni yn Ystad Ddiwydiannol Penamser, Porthmadog.

Yn awr, mae CNC yn cynghori’n gryf i gwmnïau gwastraff gysylltu â’i swyddogion i wneud yn siŵr na fyddant yn wynebu’r un dynged.

Meddai Tim Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol Gogledd a Chanolbarth Cymru yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Dydyn ni ddim eisiau mynd â chwmnïau i’r llys. Byddai’n well gennym weithio hefo nhw er mwyn gwneud yn siŵr y byddan nhw’n gweithredu’n gyfreithlon a ddim yn niweidio’r amgylchedd.
“Dyna a wnaethon ni gyda’r cwmni yma, ond mi fethon nhw â dilyn ein cyngor ac yn y diwedd doedd gennym ni ddim dewis ond mynd â’r mater gerbron y llys.
“Mae safleoedd o’r math yma yn fygythiad gwirioneddol i’r amgylchedd lleol, i bobl ac i fywyd gwyllt. Felly mae’n rhaid eu clirio.
“Ac mae’n bwysig mai dim trethdalwyr sy’n gorfod talu am y gost o glirio safleoedd fel hwn.
“Felly mae’n iawn i’r bobl sy’n gyfrifol am greu’r sefyllfa dalu am glirio’r llanast a’r bygythiad amgylcheddol y maen nhw wedi gadael ar eu hôl.
“Rhaid i bob cwmni sy’n rhedeg safleoedd gwastraff brofi inni fod ganddyn nhw’r systemau, y seilwaith a’r prosesau iawn cyn y byddwn yn rhoi trwydded amgylcheddol iddyn nhw.
“Mae’r drwydded yma’n yn cynnwys nifer o gymalau’n ymwneud â sut y mae’n rhaid iddyn nhw weithredu, y swm a’r math o wastraff y gallan nhw ei reoli, sut y caiff ei storio a’i drin ac ati.
“Mae peidio â chydymffurfio â’r amodau yma’n drosedd ac mae gennym bolisi gorfodaeth i ddelio â’r troseddau hynny.
“Rydym yn fwy na pharod i drafod unrhyw faterion gydag unrhyw weithredwr gwastraff. Mae’n llawer gwell delio â phroblemau cyn iddyn nhw fynd yn rhai difrifol yn hytrach na chosbi’r troseddwyr wedyn.”

Mae CNC wedi cael £347,000 gan Lywodraeth Cymru i glirio’r safle. Bydd yn defnyddio’r £292,000 a gafwyd yn sgil y gorchymyn iawndal i dalu’r arian hwn yn ôl.

Cytunwyd yn Llys y Goron Yr Wyddgrug fod cyfanswm yr elw troseddol yn £1,521,304. Golyga hyn y gall CNC fynd yn ôl i’r llys pe bai’r troseddwyr yn dod i arian yn y dyfodol, er mwyn gwneud cais am iawndal pellach.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru