Canolfan Ymwelwyr CNC yn ennill Gwobr y Faner Werdd

a group of 5 people standing behind a green flag awards 2016-17 banner

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu y bydd Gwobr y Faner Werdd, sef safon ryngwladol sy’n arwydd o ansawdd parc neu wyrddfan, yn cael ei dyfarnu i Ganolfan Ymwelwyr Garwnant.

Eleni yw’r ugeinfed flwyddyn ers i gynllun Gwobr y Faner Werdd gael ei sefydlu. Caiff ei roi ar waith yng Nghymru gan Cadwch Gymru’n Daclus gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru.

Arbenigwyr ar wyrddfannau sy’n beirniadu’r wobr, ac maent yn gwirfoddoli eu hamser i ymweld â safleoedd a’u hasesu ar sail wyth o feini prawf llym.

Mae ennill y Faner Werdd yn dibynnu ar y modd y mae parciau’n perfformio mewn gwahanol feysydd, gan gynnwys safonau garddwriaethol, pa mor lân ydynt, cynaliadwyedd a’r modd y maent yn ymgysylltu â’r gymuned.

Yn ogystal â gwobrwyo’r parciau a’r gwyrddfannau gorau, mae Cadwch Gymru’n Daclus hefyd yn helpu trwy godi safonau amgylcheddol ledled y wlad.

Eleni, bydd mwy o barciau a gwyrddfannau nag erioed o’r blaen yn chwifio’r Faner Werdd yng Nghymru, gan fod 161 wedi ennill y wobr.

Meddai Dai Rees, Rheolwr Ardal Lleol yn CNC:

“Mae gwarchod natur yn brif flaenoriaeth i CNC ac rydym yn ei wneud er budd yr amgylchedd a’r economi, a hefyd er budd pobl.

“Mae ennill Gwobr y Faner Werdd yn gam pwysig yn y cyfeiriad cywir, oherwydd mae’n golygu ein bod yn glynu at y flaenoriaeth honno a bod pobl yn sylwi arni.

“Hoffwn ddiolch i Cadwch Gymru’n Daclus a phawb yng Ngarwnant sy’n helpu i’w wneud yn atyniad mor dda i’n hymwelwyr, ac rydym yn annog pawb sydd heb ymweld eto i ddod draw am dro!”

Ymhlith y rhai eraill sydd wedi ennill y wobr eleni mae Gerddi Hanesyddol Sain Ffagan yng Nghaerdydd, Promenâd Ynys y Barri a Choedydd Dyffryn Penlle’r-gaer ar gyrion Abertawe.

Gellir gweld rhestr lawn o enillwyr y wobr ar wefan Cadwch Gymru’n Daclus: www.keepwalestidy.cymru/greenflag

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru