CNC yn annog cwmnïau i wirio meini prawf ESOS

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn annog busnesau a sefydliadau Cymru i gadarnhau a ydynt yn bodloni’r meini prawf angenrheidiol i gydymffurfio â’r Cynllun Cyfleoedd Arbed Ynni (ESOS) cyn i’r dyddiad cau cyntaf ddod i ben ar 5 Rhagfyr 2015.

Mae’r cynllun hwn yn orfodol i bob cwmni sydd ag o leiaf 250 o weithwyr, neu sydd â throsiant blynyddol o fwy na €50m (oddeutu £35m) neu fantolen sy’n fwy na €43m (oddeutu £30m) – neu os yw rhan arall o’u grŵp corfforaethol yn bodloni’r meini prawf hyn.

Rhaid i sefydliadau cymwys gynnal asesiad o’r ynni a ddefnyddir ganddynt yn eu hadeiladau, eu prosesau diwydiannol a’u cludiant – er mwyn dod o hyd i gamau rhad-ar-ynni a chost effeithiol. Rhaid i’r asesiadau hyn gael eu cynnal bob pedair blynedd.

Yna, rhaid iddynt hysbysu Asiantaeth yr Amgylchedd fod yr asesiad wedi’i gwblhau cyn y dyddiad cau, a chyn pob cyfnod pedair blynedd. Gallai methu â gwneud hyn arwain at gosbau sifil.

Meddai Iwan Hughes, Arbenigwr Technegol yn CNC:

“Cynllun Llywodraeth y DU yw ESOS, ac rydym eisiau gwneud yn siŵr na fydd y safleoedd a’r busnesau rydym yn gweithio gyda nhw yng Nghymru yn colli’r dyddiad cau ar gyfer cydymffurfio.

“Mae’n effeithio ar bob sefydliad a busnes sy’n bodloni’r meini prawf ar draws y DU, a chaiff ei weinyddu gan Asiantaeth yr Amgylchedd yn Lloegr. Ein rôl yma yng Nghymru fydd monitro a sicrhau bod yr holl sefydliadau perthnasol yn cyflawni eu cyfrifoldebau.

“Rydym yn annog sefydliadau yng Nghymru i ddechrau cymryd camau’n ddi-oed, os nad ydynt wedi gwneud hynny’n barod, gan sicrhau eu bod wedi cynnal eu hasesiad a chyflwyno’u hysbysiad erbyn 5 Rhagfyr.

“Mae yna desg gymorth e-bost wedi’i sefydlu er mwyn cynorthwyo pobl cyn y dyddiad cau.”

Cafodd y cynllun ei gyflwyno gan Lywodraeth y DU dan reoliadau’r Cynllun Cyfleoedd Arbed Ynni, a ddaeth i rym fis Gorffennaf 2014. Nid oes yn rhaid talu ffi am gymryd rhan yn y cynllun.

Ceir mwy o wybodaeth am y cynllun, y meini prawf a’r camau y mae angen eu cymryd ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Hysbysebwch eich bod wedi cydymffurfio.

Gellir cael cyngor a chymorth trwy gysylltu â desg gymorth e-bost ESOS.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru