CNC yn cyhoeddi Prosbectws Iechyd

Woman standing on a rock

Mae’r ffyrdd gwahanol gall yr amgylchedd effeithio’n enfawr ar ein hiechyd a’n lles yn cael ei hamlygu mewn adroddiad newydd gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Mae’r Prosbectws Iechyd newydd a lansiwyd yng Nghynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru eleni yng Nghaerdydd , yn amlinellu cyfraniad CNC i ddiogelu a gwella iechyd a lles pobl yng Nghymru. 

Wrth siarad cyn y gynhadledd, dywedodd Emyr Roberts, Prif Weithredwr CNC: 

“Mae pobl sydd yn weithgar ac yn mwynhau’r awyr agored yn fwy tebygol o fyw bywydau hirach, iachach ac yn hapusach. Mae CNC yn gofalu am lawer o safleoedd ar draws Cymru, lle gall pobl fwynhau harddwch ein hamgylchedd naturiol, ar garreg eu drws. 
“Hefyd mae yna dystiolaeth gref sy’n cysylltu ansawdd amgylcheddol gwael gydag iechyd cyhoeddus gwael ac mae CNC yn chwarae rhan allweddol wrth gadw cymunedau’n ddiogel rhag niwed amgylcheddol yng Nghymru - boed hynny o ansawdd aer gwael, llifogydd neu lygredd. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i wneud hyn. 
“Rydym eisiau helpu gweithwyr iechyd proffesiynol i annog mwy o bobl fynd allan i fwynhau ein hamgylchedd naturiol gwych fel ffordd i leihau costau gofal iechyd; mae ein Prosbectws Iechyd yn crynhoi sut gall CNC helpu i wneud hyn.
 “Mae’n nodi ein cylch gwaith, yr hyn gallwn ei gynnig o ran gwasanaethau neu hwyluso mynediad at wasanaethau, yr hyn gallwn ei ddarparu o ran data, tystiolaeth a chyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a secondiadau. 
“Mae wedi’i anelu at ein partneriaid proffesiynol sydd â chyfrifoldebau iechyd cyhoeddus, yn bennaf Iechyd Cyhoeddus Cymru, byrddau iechyd ac awdurdodau lleol.” 

Meddai Tracey Cooper, Prif Weithredwr Iechyd Cyhoeddus Cymru: 

“Rydym wrth ein bodd fod Cyfoeth Naturiol Cymru yn lansio eu prosbectws newydd yng Nghynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru. 
“Eleni, mae’r gynhadledd yn chwilio am ffordd y gallwn gyfuno ein hymdrechion a’n hasedau mewn modd pwrpasol er mwyn gwella iechyd a lles, a defnyddio’r adnoddau sydd gennym eisoes mewn modd effeithiol. Mae’r prosbectws yma’n arddangos yr adnoddau naturiol gwerthfawr sydd ar gael er budd ein poblogaeth, a’n gobaith yw y bydd yn annog pawb i wneud mwy i hyrwyddo’r amgylchedd awyr agored fel ffordd bwysig o wella iechyd a les.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru