CNC yn atal trwydded ar ôl tân ar safle storio gwastraff

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cymryd camau yn erbyn cyfleuster storio gwastraff ym Mro Morgannwg lle y mae tân mawr wedi bod yn llosgi ers nos Iau.

Meddai Nadia De Longhi, Rheolwr Gweithrediadau yn CNC:

“Rydym wedi penderfynu atal y gwaith o fewnforio gwastraff dan y drwydded amgylcheddol ar gyfer y cyfleuster rheoledig yn Siediau Storio A a B, oddi ar Heol Llanilltud Fawr, Llandŵ, a weithredir gan SiteServ Recycling (SW) Ltd.

“Er mai ein prif flaenoriaeth ar hyn o bryd yw gweithio’n agos gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyngor Bro Morgannwg er mwyn rheoli effeithiau’r tân, rydym wedi cymryd y cam brys hwn er mwyn lleihau’r perygl o gael mwy o lygredd difrifol.”

Fe fydd yr hysbysiad atal dros dro yn rhwystro mwy o wastraff rhag cael ei storio ar y safle, hyd nes y bydd modd rheoli’r gwastraff sydd yno’n barod, er mwyn sicrhau bod unrhyw beryglon a erys o safbwynt yr amgylchedd ac iechyd pobl yn cael eu lleihau cyn belled ag y bo modd.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru