CNC yn cefnogi menter Cyswllt Ffermio i fynd i'r afael a llygredd amaethyddol

Cyswllt Ffermio

Mae Cyfoeth naturiol Cymru yn cefnogi Cyswllt Ffermio yn ei fenter newydd, dan arweiniad y diwydiant, i fynd i’r afael â llygredd amaethyddol yng Nghymru yn uniongyrchol.

Bydd y gwaith yn darparu cymorth, cyngor ar arweiniad i ffermwyr er mwyn eu helpu i wella ansawdd dŵr yn afonydd Cymru.

Fe’i comisiynwyd gan Fforwm Rheoli Tir Cymru, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o NFU Cymru, Undeb Amaethwyr Cymru, CLA Cymru, Hybu Cig Cymru, AHDB-Dairy, Dŵr Cymru Welsh Water, Federasiwn Pysgotwyr Sir Gâr, Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru.

Tra bydd cyngor cyffredinol ar leihau’r peryglon llygru ar gael i bob ffermwr, bydd y rheiny sydd â thir o amgylch 28 cwrs dŵr â blaenoriaeth, sydd wedi’u nodi gan y Fforwm Rheoli Tir Cymru, yn cael eu hannog i fanteisio ar raglen gefnogaeth drwy Cyswllt Ffermio.

Dywedodd Zoe Henderson, Aelod Bwrdd CNC a Chadeirydd Fforwm Rheoli Tir Cymru:

“Mae llygredd amaethyddol yn cael effaith difrifol ar yr amgylchedd naturiol yng Nghymru, yn enwedig ein hafonydd a’n dŵr daear. Mae staff CNC yn delio â rhwng 115 a 165 digwyddiad o lygredd amaethyddol a gadarnahwyd bob blwyddyn.

“Drwy Fforwm Rheoli Tir Cymru, mae pawb sy’n gysylltiedig yn gweithio gyda’i gilydd mewn ffordd newydd er mwyn mynd i’r afael â phroblemau llygredd amaethyddol yn y tymor hir.”

O afon Dyfrdwy yn y gogledd ddwyrain i afon Tywi yn y de orllewin, mae’r ymgyrch newydd yn darparu cymorth ymarferol i ffermwyr.

Y nôd ynd eu helpu i wella’r ffordd maen nhw’n rheoli tail, slyri a phridd, a lleihau’r defnydd o gynhyrchion diogelu cnydau i sicrhau manteision economaidd tra'n atal llygredd a'i niwed i’r amgylchedd.

Mae cyngor ar gael i unigolion neu grwpiau o ran cynlluniau storio a rheoli slyri a thail buarth, gwella isadeiledd y fferm gan gynnwys offer gwahanu dŵr glân a dŵr budr, storio slyri, tail a silwair a sawl agwedd technegol arall.

Ychwanegodd Zoe Henderson:

"Mae angen i ni gyd chwarae ein rhan i wneud yn siŵr bod gennym amgylchedd dŵr iach. 

“Mae angen i ni weithredu ar frys i sicrhau bod ein hafonydd a'n nentydd yn parhau i ddarparu dŵr glân i ni ar gyfer yfed, defnydd busnes, hamdden ac ar gyfer pysgod iach a phoblogaethau bywyd gwyllt eraill. 

"Rwy'n teimlo'n gyffrous am y dull hwn sy'n cael ei arwain gan y diwydiant. Ry’n ni’n gweld y gymuned amaethyddol yng Nghymru yn camu tuag at ddileu llygredd amaethyddol. Mae CNC, ac eraill, yn awyddus i'w cefnogi bob cam o'r ffordd " 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Chanolfan Wybodaeth Cyswllt Ffermio ar 0845 600 0813 neu ewch i https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy er mwyn dod o hyd i fanylion cyswllt eich Swyddog Datblygu lleol, fydd yn gallu eich tywys drwy’r gwasanaethau.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru