CNC yn arwyddo cytundeb gyda Chwmni Seidr

Cwmafan cider pump in a pub

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi arwyddo cytundeb er mwyn caniatáu i gwmni yn Ne Cymru dyfu afalau seidr a gellyg perai ar ei dir.

Yn ôl y cytundeb, bydd Afal y Graig, gwneuthurwr seidr a pherai, yn prydlesu pedwar darn o dir gan CNC yng Nghwmafan, ger Port Talbot. 

Bydd y cytundeb yn rhoi hwb i’r economi leol, yn gwella’r amgylchedd i fywyd gwyllt, yn arbennig i bryfed peillio, ac yn darparu cyfleusterau addysg a hamdden i drigolion yr ardal.

Fe fydd y pedwar safle’n cael eu defnyddio i dyfu afalau a gellyg Cymreig, yn ogystal â rhai ar gyfer gwneud seidr.

Mae seidr a pherai wedi dod yn fwyfwy poblogaidd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda’r diwydiant yn werth bron i £1 biliwn i economi’r DU y llynedd.

Er bod yna fantais economaidd glir, bydd y berllan hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd a’r gymuned leol.

Meddai Jonathan Price, Ceidwad Cymunedol yn CNC:

“Rydym yn ymfalchïo mewn gallu rheoli adnoddau naturiol Cymru mewn ffordd sydd o fudd i’r amgylchedd, yr economi a’r trigolion.

“Bydd y prosiect hwn nid yn unig yn rhoi hwb i’r economi, ond hefyd bydd yn ychwanegu at fioamrywiaeth, yn denu pryfed peillio ac yn darparu addysg a hamdden yn yr ardal.

“Y cytundeb hwn yw’r cyntaf o’i fath, ac rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at gael dechrau gweithio gydag Afal y Graig.”

Cwmni seidr a pherai sydd wedi ennill sawl gwobr yw Afal y Graig, a’i fwriad yw ymestyn ei berllan yng Nghwmafan, Port Talbot.

Disgwylir i’r gwaith clirio ar y safleoedd gychwyn ym mis Medi, gyda choed yn cael eu plannu drwy gydol y gaeaf. 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru