CNC yn pennu dull newydd o gefnogi bywyd gwyllt Cymru

Heddiw, caiff adroddiad newydd ei lansio a allai arwain at welliannau hirdymor i gynefinoedd a bywyd gwyllt Cymru.

Mae “Natur Hanfodol” yn nodi cyfraniad Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) tuag at warchod ac adfer rhywogaethau Cymru, yr amryw gynefinoedd a’r ecosystemau y maent yn dibynnu arnynt

Mae’n amlinellu blaenoriaethau a ffyrdd o weithio CNC, ynghyd â chyfres o gamau gweithredu ac ymrwymiadau hyd at 2022.

Ymhellach, mae’n nodi sut y bydd CNC yn cynorthwyo sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus a’r rhan y gallan nhw ei chwarae wrth wella’r amgylchedd.

Mae’r amcanion yn cynnwys helpu pobl, cymunedau a busnesau i gysylltu gyda natur a chodi ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a diddordeb mewn bioamrywiaeth a gwneud defnydd cynaliadwy o'r cyfoeth o gyfleoedd ac adnoddau y mae'r amgylchedd naturiol yn darparu.

Mae'r amcanion hefyd yn canolbwyntio ar wella'r cysylltiadau rhwng safleoedd gwarchodedig, er mwyn gwella bywyd gwyllt a chynefinoedd a'u gwneud yn fwy gwydn ar gyfer pwysau gan gynnwys newid yn yr hinsawdd. Maent hefyd yn cynnwys sicrhau bod ystyried bioamrywiaeth yn ganolog i'n holl weithgareddau, a gweithio gydag eraill i'w cefnogi i wneud yr un peth.

Rhywbeth sy’n ganolog i’r adroddiad yw’r egwyddor fod llesiant pawb yn dibynnu ar amgylchedd iach sydd, yn ei dro, yn dibynnu ar fioamrywiaeth iach.

Wrth lansio hyn yn Sioe Frenhinol Cymru, dyma a ddywedodd Clare Pillman, Prif Weithredwr CNC:

“Er gwaethaf degawdau o waith da i warchod yr amgylchedd, mae nifer o’n planhigion a’n bywyd gwyllt yn parhau i ddirywio.

“Rhaid inni ddarparu amgylchedd iachach a gwytnach ar gyfer rhywogaethau a chynefinoedd Cymru oherwydd mae ein llesiant ni a llesiant cenedlaethau’r dyfodol yn dibynnu ar hyn.

“Mae hyn yn golygu gofalu am bethau mawr a chymhleth, fel ansawdd yr aer a bioamrywiaeth, ond hefyd mae’n golygu gofalu am bethau bach, gwerthfawr, lleol, fel dau las y dorlan yn nythu neu ran o goetir hynafol.”

Ychwanega Ceri Davies, Cyfarwyddwr Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu CNC:

“Dyma adroddiad pwysig – mae’n dangos sut y gall pob un ohonom weithio gyda’n gilydd i rwystro ein bywyd gwyllt rhag dirywio ymhellach, gan wneud hynny mewn ffordd a fydd o fudd i bob un ohonom.

“Mae ein bioamrywiaeth angen ei gwarchod – ac mae’n haeddu hynny. Ond hefyd, rhaid inni ledaenu’r gair y byddwn ninnau ar ein hennill hefyd.

“Os bydd ein hamgylchedd yn gwella, nid yn unig fe fydd hyn o help i’n bywyd gwyllt, ond fe fydd o help i ni hefyd. Bydd yn helpu ein heconomi a’n llesiant ac yn cynnig mwy o gyfleoedd cymdeithasol.”