Cyfoeth Naturiol Cymru’n adolygu gwybodaeth newydd i sicrhau y gall cyfleuster gwastraff yng Nghanolbarth Cymru weithredu'n ddiogel

Logo Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried cais i ganiatáu gwaredu mwy o wastraff mewn safle tirlenwi yng nghanolbarth Cymru.

Mae gweithredwyr safle tirlenwi Bryn Posteg ger Llanidloes, Powys, eisiau amrywio eu trwydded bresennol heb gynyddu maint y safle.

Ar ôl adolygu'r cais a chynnal ymgynghoriad cyhoeddus, nid oedd Cyfoeth Naturiol Cymru yn fodlon â'r cynigion.

Bellach mae'r gweithredwr wedi darparu gwybodaeth wedi’i diweddaru a gaiff ei hasesu.

Ni fydd Cyfoeth Naturiol Cymru’n cyhoeddi’r drwydded oni bai bod y cais yn dangos y gall y safle gymryd y gwastraff ychwanegol yn ddiogel, heb achosi perygl i bobl a'r amgylchedd.

Dywedodd Holly Noble, Arweinydd Tîm Trwyddedu, Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Mae pob safle tirlenwi angen trwydded amgylcheddol oddi wrthym ni i weithredu. Mae’n manylu ar sut y bydd y gweithredwr yn rheoli'r safle er mwyn lleihau'r effaith ar yr aer, y tir a'r dŵr yn yr ardal.

"Mae hwn yn gais cymhleth ac ni fyddwn yn penderfynu a fyddwn yn newid y drwydded nes ein bod wedi derbyn ac adolygu'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnom.

"Ac ni fyddwn yn cyhoeddi hon oni bai ein bod yn gwbl fodlon na fydd gwaredu mwy o wastraff yn y safle yn peri risg i bobl na'r amgylchedd."

Ataliodd Cyfoeth Naturiol Cymru drwydded y safle ym mis Ionawr 2018 ar ôl i dystiolaeth ddangos bod y safle wedi derbyn llawer mwy o wastraff na’r hyn a ganiatawyd.

Mae hyn yn golygu bod llawer o'r gwastraff ychwanegol y mae'r gweithredwr ei eisiau eisoes ar y safle.

Os bydd Cyfoeth Naturiol Cymru’n gwrthod y cais, bydd yn rhaid i'r gweithredwr ddod o hyd i ffordd dderbyniol arall o reoli'r gwastraff gormodol hwnnw.

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Mae Sundorne Products (Llanidloes) Cyfyngedig, sy'n rheoli Bryn Posteg, wedi gwneud cais am amrywiad i'w trwydded – byddai hyn yn caniatáu iddynt gymryd 449,959 metr ciwbig o wastraff yn ychwanegol ar y safle heb gynyddu ei arwynebedd
  • Mae'r rhan fwyaf o'r gwastraff ychwanegol hwn eisoes ar y safle ac mae'r amrywiad hwn yn gofyn am ganiatâd i fewnforio 116,657 metr ciwbig arall

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru