CNC yn ymateb i ddigwyddiad halwynedd mewn llyn

Boncyff mawr ar y llawr nesaf at agoriad i'r fflap llanw gyda strap o'i amgylch ar gyfer ei godi

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi ymateb i ddigwyddiad halwynedd mewn llyn yn Ne-ddwyrain Cymru.

Ddydd Sadwrn, (Chwefror 3), derbyniodd CNC adroddiad gan bysgotwyr lleol bod nifer fawr o bysgod breision yn heidio mewn trafferthion yn Llyn yr Hendre, Llaneirwg, Caerdydd.

Datgelodd ymchwiliadau dros y penwythnos bod lefelau halwynau yn y llyn dŵr croyw ac yn Ffos Tarwick gerllaw yn uwch nag y dylen nhw fod.

Gall bod mewn cysylltiad â dŵr hallt am gyfnod hirfaith fod yn andwyol i bysgod breision.

Datgelodd ymchwiliadau pellach i’r achos bod falf fflap llanw, a gynlluniwyd i atal ôl-lif o Aber Hafren i’r ffos a’r llyn, wedi’i gadw ar agor gan foncyff mawr.

Mae’n bosib ei fod wedi’i gadw’n agored yn fwriadol gan bobl yn pysgota am lysywod ifanc yn anghyfreithlon.

Meddai Tim England, Rheolwr Gweithrediadau CNC:

“Yn ogystal â’r risg gynyddol o lifogydd i eiddo yn Llaneirwg fel canlyniad i’r digwyddiad hwn, mae effeithiau llawer ehangach hefyd.

“Mae fflora a ffawna unigryw Gwastadeddau Gwent yn dibynnu ar ansawdd dŵr da. 

“Gall dŵr môr yn y rhwydwaith ffosydd achosi difrod hirdymor i’r planhigion a’r anifeiliaid dyfrol sy’n nodweddu’r ardal fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA).

“Yn ogystal â hyn, mae Llyn yr Hendre yn amwynder pwysig i ardal Llaneirwg, sy’n boblogaidd gyda physgotwyr a phobl sy’n cerdded eu cŵn.   

“Rydym eto i weld effaith hirdymor dŵr y môr ar bysgod a rhywogaethau eraill yn y llyn.”

Mae’r rhwystr bellach wedi’i symud ac mae’r fflap yn gweithredu fel yr arfer erbyn hyn.

Mae addasiadau wedi’u gwneud i lifddorau er mwyn lleihau faint o ddŵr hallt sy’n llifo i’r llyn a chynyddu faint o ddŵr croyw sy’n llifo i mewn iddo.

Dywed Tim England ymhellach:

“Fe fyddwn yn parhau i fonitro’r llyn dros yr wythnosau nesaf ac fe fydd ein Swyddog Gorfodaeth yn patrolio’r ardal.

“Os oes unrhyw un yn amau gweithgaredd anghyfreithlon neu ag unrhyw wybodaeth a all fod o gymorth, ffoniwch 0300 065 3000.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru