CNC yn ymateb i lygredd slyri yn afon Honddu

River Honddu with slurry pollution

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymateb i achos mawr o lygredd sy’n debygol o gael effaith ddifrifol ar rai afonydd yn Ne Ddwyrain Cymru.

Fe ddigwyddodd hyn ar ôl i lagŵn a oedd yn cynnwys hyd at 450,000 litr o slyri ollwng i un o isafonydd Afon Honddu. Mae’r digwyddiad wedi effeithio ar yr isafon ac ar Afon Honddu, a chofnodwyd lefelau is o ocsigen toddedig mewn mannau.

Mae Swyddogion CNC ac Asiantaeth yr Amgylchedd, sydd wedi ymweld â’r safle, wrthi’n asesu effeithiau pellach ar Afon Mynwy ac o bosibl Afon Gwy. Mae modd i’r cyhoedd weld y llygredd fel deunydd gludiog tywyll yn y dŵr.

Meddai Caroline Drayton, Arweinydd Tîm Rheoliadau Diwydiant a Gwastraff yn CNC:

“Gwarchod natur yng Nghymru yw ein prif flaenoriaeth ac ers bore heddiw rydym wedi bod yn gwneud gwaith i atal y llygredd er mwyn lleihau effaith y digwyddiad hwn.

Oherwydd yr effeithiau posibl i lawr yr afon rydym wedi gweithio’n agos gyda’n cydweithwyr yn Asiantaeth yr Amgylchedd i fonitro’r sefyllfa a rhoi cynlluniau ar waith ar gyfer rheoli’r digwyddiad.

Rydym mewn cysylltiad yn awr â’n rhanddeiliaid er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch y digwyddiad hwn a byddwn yn parhau i roi diweddariadau rheolaidd i bawb sy’n gysylltiedig â’r mater.”

Mae CNC yn annog pawb sy’n gweld unrhyw arwydd o lygredd i ffonio ein tîm digwyddiadau ar 0300 065 3000.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru