Mae patrolau CNC yn targedu genweirwyr anghyfreithlon

Information poster about fishing licences

Bu'n gyfnod prysur i'r flwyddyn fusnes newydd i swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru, sydd wedi bod yn cynnal patrolau trwydded gwialen ledled y wlad.

Manteisiodd y patrolau ar dywydd da'r gwanwyn, gan dreulio penwythnosau a gwyliau banc ym mis Mai yn ymweld â 28 o afonydd a physgodfeydd dŵr llonydd, lle gwnaethant wirio 275 o drwyddedau gwialen ac adrodd 16 genweirwyr am beidio â meddu ar drwydded.

Meddai Erin Smyth-Evans, Uwch-swyddog Troseddu Amgylcheddol Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Mae patrolau fel hyn yn bwysig gan eu bod yn atgoffa genweirwyr fod angen trwydded gwialen arnynt ac i roi sicrwydd i ddeiliaid trwydded ein bod ni'n cymryd pob gweithgaredd anghyfreithlon ar ein hafonydd o ddifrif ac mae hyn yn arbennig o wir am bysgota anghyfreithlon.

"Mae trwyddedau gwialen yn ffynhonnell refeniw pwysig ar gyfer pysgodfeydd ac mae'r arian y maent yn ei godi yn cael ei fuddsoddi mewn gwelliannau i'n pysgodfeydd. Y llynedd, gwnaethom werthu rhyw 47,900 o drwyddedau i enweirwyr yng Nghymru."

Er mwyn cynorthwyo wrth roi hwb i'r gamp, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnig trwyddedau gwialen am ddim i bobl ifanc rhwng 13 ac 16 oed a llynedd cyflwynodd drwydded gwialen dreigl sy'n para 365 diwrnod o’r dyddiad prynu - yn hytrach nag yn rhedeg tan ddiwedd mis Mawrth waeth pa bryd y cafodd ei phrynu.

Yn ogystal, dim ond un drwydded sydd ei hangen ar gyfer y defnydd o dair gwialen ar gyfer pysgota cwrs arbenigol, yn hytrach na dwy – rhywbeth a gafodd ei groesawu gan enweirwyr carpiaid a genweirwyr arbenigol.

Gellir prynu trwyddedau yn gyflym ac yn hawdd ar-lein bellach ar "Get a Fishing License" ar GOV.UK, yn Swyddfa’r Post, neu dros y ffôn trwy ffonio Asiantaeth yr Amgylchedd ar 0344 800 5386.

Gallwch gael dirwy o hyd at £2,500 am bysgota heb drwydded pysgota â gwialen.

Ychwanegodd Erin:

"Er bod ein patrolau yn rhwystro pysgota anghyfreithlon, mae ein hadnoddau'n gyfyngedig ac felly rydyn ni'n dibynnu'n gynyddol ar wybodaeth er mwyn ein helpu i fynd i'r afael â'r broblem hon.

"Os ydych chi'n gweld unrhyw weithgaredd amheus neu anghyfreithlon, adroddwch amdano trwy linell gymorth Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0300 065 3000."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru