CNC ar safle ym Mhontypridd yn dilyn tân

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wrthi’n asesu’r effaith bosibl ar yr amgylchedd yn dilyn tân ar Heol Pentrebach, Pontypridd neithiwr.

Roedd swyddogion CNC ar y safle neithiwr yn gweithio gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Mae’r tân wedi effeithio ar nifer o fusnesau.

Mae staff CNC wedi dod o hyd i dystiolaeth fod yna olew yn Afon Taf yn dilyn y tân ac maent yn cymryd samplau yn yr ardal. Pwrpas hyn yw darganfod beth yw hyd a lled y llygredd a gweld beth y gellir ei wneud i leihau’r effaith ar fywyd gwyllt lleol.

Cafodd y tân ei ddiffodd bore heddiw ac erbyn hyn mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi gadael yr ardal dan sylw.

Bydd swyddogion CNC yn cynnal ymchwiliad ar y safle er mwyn canfod a ellir gwneud unrhyw beth i leihau’r perygl y bydd rhywbeth tebyg yn digwydd yn y dyfodol.

Meddai Dai Walters, Arweinydd Tîm Rheoli Adnoddau Naturiol yn CNC:

“Mae ein hafonydd yn eithriadol o bwysig a rhan o’n gwaith yw eu gwarchod pan fydd achosion fel hyn yn digwydd.

“Gall tanau effeithio ar yr amgylchedd ac ar drigolion lleol, a dyna pam yr ydym yn ymateb i ddigwyddiadau cyn gynted ag y bo modd.

“Gan fod y tân wedi’i ddiffodd bellach, gallwn ddechrau ymchwilio i’r effeithiau y mae wedi’i gael ar yr amgylchedd lleol a’r ffordd orau o daclo unrhyw lygredd.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru