Swyddogion CNC yn cymryd camau i rwystro gwastraff sy’n mudlosgi rhag cynnau tân

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda chydweithwyr o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i geisio rhwystro miloedd o dunelli o sglodion pren gwastraff rhag cynnau tân.

Cafwyd adroddiadau Ddydd Gwener fod y sglodion pren, a gaiff eu storio’n anghyfreithlon ar hen safle Gorsaf Bŵer Llynfi ger Maesteg, yn mudlosgi. Dros y penwythnos bu swyddogion yn cadw llygad barcud ar y sefyllfa ac mae delio gyda’r safle hwn yn parhau i fod yn flaenoriaeth.

Meddai Jon Willington, arweinydd y tîm rheoleiddio gwastraff yn CNC:

“Rydym yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid a gweithredwr a deiliad y safle er mwyn canfod pwy sy’n gyfrifol am storio’r sglodion pren ar y safle ac er mwyn penderfynu ar y ffordd orau a chyflymaf o ddelio â’r perygl tân uniongyrchol a ddaw yn sgil y gwastraff.

“Rydym yn pryderu am yr effeithiau posibl y gallai tân ei gael ar Afon Llynfi a’r felin bapur gerllaw. Cyn gynted ag y byddwn wedi canfod pwy sy’n gyfrifol, byddwn yn ceisio sicrhau y bydd y sglodion pren yn cael eu symud oddi ar y safle.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru