Trwydded pysgota â gwialen am ddim i hybu’r ifanc i bysgota.

Image alerting people that they must carry a rod licence when fishing

Mae’r gwanwyn ar droed ac o’r diwedd mae’r tywydd yn dechrau cynhesu, pa adeg well i ddenu’r plant oddi wrth eu gemau fideo ac allan i’r awyr iach?

I’ch helpu i wneud hynny mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cyflwyno trwydded pysgota â gwialen am ddim i’r rhai rhwng 12 a 16 oed, gyda’r bwriad o ddenu mwy o bobl ifanc i roi cynnig ar bysgota ac i roi hwb i ddyfodol y grefft. Bydden nhw angen cofrestru ar-lein cyn mynd i bysgota. 

Dywedodd Rob Evans, Cynghorwr Pysgodfeydd Dŵr Croyw CNC:

“Mae amgylchedd Cymru yn cynnig ystod arbennig o weithgareddau hamdden i’r hen a’r ifanc, ac mae’r amrywiaeth sydd i’w gael o fewn pysgota yng Nghymru yn ei wneud yn addas i bob oed.  

“Nid yn unig bod denu pobl ifanc i gychwyn pysgota yn llesol i’w hiechyd corfforol a meddyliol, mae hefyd yn rhoi cyfle iddyn nhw gysylltu â byd natur yn ei amryw ffurfiau.”

Mae’r drwydded am ddim i blant yn un o nifer o newidiadau i’r drwydded pysgota â gwialen yn y tymor newydd.

Mae’r newidiadau eraill yn cynnwys trwydded dreiglol sydd yn para 365 diwrnod o’r dydd y prynwyd hi – yn hytrach na phara hyd at ddiwedd Mawrth yn ddi-os – i’w defnyddio yn ystod y tymor pysgota.

Dim ond un drwydded, yn hytrach na dwy, fydd ei hangen ar gyfer tair gwialen, penderfyniad sydd wedi’i groesawu gan bysgotwyr bras arbenigol.

Mae cynyddiadau bychain yng nghost y trwyddedau, gyda’r drwydded pysgota bras lawn yn codi o £27 i £30 a thrwydded eog a sewin yn codi o £72 i £82.

Dyma’r tro cyntaf i bris trwydded pysgota â gwialen godi ers 2010, bydd yr incwm ychwanegol yn cael ei ddefnyddio i wella pysgodfeydd a chyfleusterau ar gyfer pysgotwyr.

Gellir prynu trwyddedau yn gyflym a didrafferth ar dudalen “Get a Fishing Licence” gwefan GOV.UK, yn Swyddfa’r Post neu trwy roi galwad i Asiantaeth yr Amgylchedd (0344 800 5386).

Mae mwy o wybodaeth, gan gynnwys manylion llawn am bris trwyddedau yn ogystal â thymhorau pysgota, i’w gael ar wefan CNC.

Mae’r trwyddedau newydd yn cynnwys darluniau gan David Miller, arlunydd o Sir Gaerfyrddin, ac yn dangos eog, carp a brithyll yn eu cynefinoedd naturiol.

Dywedodd Rob:

“Rydym yn gobeithio y bydd delweddau anhygoel David yn rhoi hwb i bobl i roi cynnig ar bysgota. Mae genweirio yn cynhyrchu £150 miliwn i’r economi Cymreig, ond yn y bôn crefft awyr agored boblogaidd ydyw sydd yn creu cysylltiadau rhwng pobl a byd natur.”

“Nid yn unig bod y rhai sydd ddim yn prynu trwydded yn twyllo pysgotwyr eraill yn ogystal â dyfodol y grefft, maent hefyd yn mentro dirwy a’u cael yn euog o droseddu. Os bydd unrhyw un yn gweld pysgota anghyfreithlon neu rywbeth amheus dylent ffonio llinell frys CNC (0300 065 3000).”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru