Mae CNC yn lansio ymgynghoriad rheoli daliadau ar gyfer Afon Hafren

Salmon

Bydd ymgynghoriad 12 wythnos o hyd ar gynigion ynglŷn ag is-ddeddfau rheoli daliadau newydd ar gyfer pysgota am eogiaid ar lannau Cymru Afon Hafren yn dechrau heddiw (Dydd Mercher 20 Mehefin).

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwneud y cynigion oherwydd y dirywiad sylweddol yn niferoedd yr eogiaid a brithyllod y môr yn afonydd Cymru yn y blynyddoedd diweddar.

Er nad yw'r sefyllfa ar Afon Hafren yn peri cymaint o bryder â llawer o afonydd eraill Cymru, mae rhai is-ddeddfau pwysig yn dod i ben ym mis Rhagfyr ac mae'r cynigion hyn yn angenrheidiol er mwyn sicrhau bod stociau yn cael eu hamddiffyn.

Dywedodd Peter Gouch, Prif Swyddog Pysgodfeydd ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Mae pryderon parhaus ynghylch niferoedd yr eogiaid sy'n dychwelyd i'n hafonydd ac mae dyfodol nifer o bysgodfeydd bellach o dan fygythiad.

“Yn syml, nid oes digon o bysgod aeddfed yn silio i gynnal stociau ar eu lefelau presennol nac i atal dirywiad pellach.

“Ar hyn o bryd, rydym yn ceisio am safbwyntiau ar y cynigion rheoli daliadau, a fydd yn amddiffyn stociau bregus wrth gynnal y buddion amgylcheddol ac economaidd sy'n gysylltiedig â physgota.

"Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn mynd i'r afael â ffactorau eraill sy'n effeithio ar stociau pysgod, megis difrod i gynefinoedd, llygredd ac ecsbloetio anghyfreithlon, ond mae'n credu y gall y cynigion hyn wneud gwahaniaeth gwirioneddol.”

Mae'r cynigion ar gyfer Afon Hafren fel a ganlyn:

  • Dychwelyd pob eog cyn 16 Mehefin
  • Gwahardd pysgota ag abwyd cyn 16 Mehefin
  • Gwahardd rhai bachau pysgota a bachau triphlyg wrth bysgota am eogiaid a brithyllod y môr er mwyn gwneud y broses o ddal a rhyddhau yn haws a chynyddu cyfraddau goroesi pysgod sy'n cael eu rhyddhau

Mae'r cynigion yn cyd-fynd ag ymgynghoriad diweddar Asiantaeth yr Amgylchedd ar lannau Lloegr yr afon a byddant yn gweithredu am ddeng mlynedd nes 2028.

Nod yr is-ddeddfau yw gwarchod stociau sydd mewn perygl wrth gynnal llawer o'r manteision pwysig sy'n gysylltiedig â'r pysgodfeydd.

Ychwanegodd Peter Gough: 

"Yn yr un modd ag y mae Afon Hafren yn eiconig, mae'r eog yn bysgodyn eiconig ac mae'n rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod stociau yn adennill ac yn ffynnu yn y dyfodol.

“Rydym yn cydnabod yr angen am ddull dalgylch cyfan o weithredu sy’n gwbl integredig ar gyfer ein hafonydd ffiniol, ac rydym yn cydweithio ag Asiantaeth yr Amgylchedd i sicrhau bod hyn yn digwydd mewn ffordd ymarferol a synhwyrol.”

Mae manylion llawn ynglŷn â'r cynigion a gwybodaeth am sut y gall pobl ddweud eu dweud ar gael ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn naturalresources.wales/RiverSevernByelaws

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru