CNC yn gwahodd y cyhoedd i sesiwn galw i mewn Cynllun Adnoddau Coedwigaeth Pen-bre

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi trefnu sesiwn galw i mewn cyhoeddus i drafod y cynllun Adnoddau Coedwigaeth gyda thrigolion Pen-bre, Sir Gâr.

Bydd y cynllun yn cynnwys manylion cwympo coed a theneuo’r goedwig ynghyd â’r amrywiaeth o rywogaethau bydd CNC yn ystyried eu plannu yn yr ardal er mwyn sefydlu coedwig ar gyfer y dyfodol.

Gall y goedwig ym Mhen-bre wella lles pobl, cynnig adloniant i drigolion lleol a mynd i’r afael â newid hinsawdd

Bydd y sesiwn galw i mewn yn rhoi cyfle i aelodau o’r cyhoedd weld y cynlluniau hyn ynghyd â rhannu barn a’u syniadau eu hunain.

Meddai Paul Dann, Rheolwr Ardal Leol CNC:

“Mae edrych ar ôl coedwigoedd Cymru yn un o’n blaenoriaethau mwyaf ac rydym yn ymwybodol eu bod yn golygu llawer i bobl.”   

“Cynlluniwyd y Cynllun Adnoddau Coedwigaeth er mwyn gwella’r goedwig ym Mhen-bre ond rydym hefyd eisiau barn pobl leol fel bod modd i ni ddatblygu cynllun sy’n gweithio i bawb.”

“Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw sylwadau felly galwch i mewn am sgwrs a phaned o de.”

Cynhelir y digwyddiad galw i mewn yn Neuadd Goffa Pen-bre  ar 12 Mawrth rhwng 2.30yp a 6.45yh.

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: frp@naturalresourceswales.gov.uk neu ffoniwch 0300 065 3940

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru