Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymchwilio i achos o lygredd

NRW staff testing and cleaning the River Teifi in Ceredigion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymchwilio i ddigwyddiad o lygredd ar ôl derbyn adroddiadau o afliwiad o’r Afon Teifi yng Ngheredigion ar ddydd Sadwrn (17 Rhagfyr).

Y Newyddion Diweddaraf 17:00, 20/12/16

Llygredd afon yng Ngheredigion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn parhau i ymchwilio achos o lygredd yn yr Afon Teifi yng Ngheredigion ac wedi canfod o leiaf 1,000 o bysgod wedi eu lladd gan gynnwys eogiaid a brithyll môr.

Effeithiwyd ar tua phum milltir o’r afon.

Mae timau CNC wedi bod yn gweithio ar y safle i sicrhau bod mesurau rheoli ar waith i atal llygredd pellach ac yn cynnal arolygon i asesu’r effaith ar bysgod a bywyd gwyllt eraill yn yr afon.

Dywedodd Gavin Bown, Rheolwr Dyletswydd y De-orllewin ar gyfer CNC:

“Y Teifi yw un o’r pysgodfeydd hamdden a rhwyd bwysicaf ar gyfer eogiaid a brithyll môr yng Nghymru, ac mae’n hanfodol i’r diwydiant twristiaeth leol.

“Hefyd mae’n Ardal Cadwraeth Arbennig sy’n bwysig yn rhyngwladol ar gyfer eogiaid, yn ogystal â rhywogaethau o bysgod sydd mewn perygl megis y llysywod pendoll a’r pennau lletwad.

“Rydym wedi gweithio gydag Ymddiriedolaethau Afonydd Teifi a phartneriaid eraill am flynyddoedd lawer i wella stociau pysgod, dileu rhwystrau i ymfudo a gwella mynediad i bysgod.

“Mae pysgodfeydd Cymru yn eiconig a gwerthfawr iawn felly mae’n drychinebus pan mae achosion o lygredd yn digwydd, ond byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid a gwneud ein gorau i adfer yr afon cyn gynted â phosibl.”

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Ceredigion.

Dywedodd Cynghorydd Rhodri Evans, aelod o’r Cabinet sy’n gyfrifol am Wasanaethau Ffordd o Fyw:

“Yn amlwg mae hwn yn fater difrifol iawn ond gobeithio fod ymateb cyflym wedi cael ei weithredu i leihau effaith y gollyngiad i’r afon.

“Mae gwaith mawr ar y gweill i lanhau a, gobeithio, dylai hyn leihau unrhyw lygru ymhellach o’r cyrsiau dŵr.

“Yn amlwg mae’r digwyddiad wedi cael effaith pryderus ar ecoleg yr afon ond rwy’n gwybod bod swyddogion CNC yn gwneud asesiadau manwl i asesu pa effaith fydd hyn yn ei gael yn y tymor byr a’r hirdymor.   .

“Rwyf wedi derbyn adroddiadau gan drigolion lleol am bysgod marw yn yr afon, ond rydym yn aros am adroddiadau pellach gan asiantaethau eraill fydd yn darparu darlun llawnach ac eglurach.

“Mae pysgotwyr lleol a grwpiau eraill yn bryderus gan fod yr Afon Teifi mor bwysig i’r amgylchedd, treftadaeth ac economi'r siroedd ar ddwy ochr i’r afon’

DIWEDDARIAD 18:00, 19/12/16

Rhagor o bysgod wedi'u lladd yng Ngheredigion

Mae ymchwiliad Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) o lygredd yn yr Afon Teifi ynn Ngheredigion yn parhau ac wedi darganfod o leiaf 1,000 o bysgod wedi marw, yn cynnwys eogiaid a sewin.

Meddai Gavin Bown, Rheolwr ar Ddyletswydd y De Orllewin ar gyfer CNC:

“Mae ein hafonydd yn gartref i rywogaethau toreithiog, amrywiol a gwerthfawr o blanhigion ac anifeiliaid, felly mae’n bwysig inni ddelio â llygredd cyn gynted â phosibl.

“Mae'r llygredd yn y Teifi ger Tregaron wedi cael effaith arwyddocaol i lawr yr afon.

“Wrth i'n swyddogion barhau i asesu'r effaith lawn ar yr afon, mae'r nifer o bysgod marw maen nhw'n ei ddarganfod yn cynyddu.

“Mae'r mesurau rheoli yn aros yn eu lle ac rydym yn ymchwilio i achos y digwyddiad i wneud yn siwr ni fydd mwy o lygredd yn mynd i'r afon. 

“Rhowch wybod i ni am lygredd, pysgod marw neu mewn trafferth gan ffonio ein rhif digwyddiadau 24 awr, 0300 065 3000.”

13:00, 19/12/16

Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymchwilio i achos o lygredd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymchwilio i ddigwyddiad o lygredd ar ôl derbyn adroddiadau o afliwiad o’r Afon Teifi yng Ngheredigion ar ddydd Sadwrn (17 Rhagfyr).

Mae swyddogion CNC wedi bod i'r afon ac wedi darganfod safle amaethyddol yn ardal Tregaron fel ffynhonnell debygol y llygredd.

Mae o leiaf 200 o bysgod wedi’u lladd, ond mae’n debygol fod rhagor wedi marw. Mae gwaith yn parhau i asesu graddfa’r effaith ac ymchwilio i achos y digwyddiad.  

Mae mesurau rheoli llygredd fel byndiau wedi'u gosod i leihau'r effaith ar yr afon a bywyd gwyllt.  

Meddai Gavin Bown, Rheolwr Dyletswydd y De Orllewin ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae ein hafonydd yn gartref i rywogaethau toreithiog, amrywiol a gwerthfawr o blanhigion ac anifeiliaid, felly mae’n bwysig inni ddelio â llygredd cyn gynted â phosibl.

"Bydd ein swyddogion yn parhau i asesu effaith lawn ar yr afon a gwneud yn siŵr bod mesurau rheoli yn aros yn eu lle nes ein bod ni'n siwr ni fydd mwy o lygredd yn mynd i'r afon. 

"Hoffem ddiolch i'r bobl sydd wedi rhoi gwybod i ni am y digwyddiad ar ein llinell ddigwyddiadau 24 awr, 0300 065 3000."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru