CNC yn ymchwilio i arllwysiad olew yn Llannerchymedd

Mae swyddogion o Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cynnal ymchwiliad ar ôl i olew ollwng i Afon Alaw ar Ynys Môn.

Mae’r swyddogion a ymwelodd â’r safle wedi dod o hyd i ffynhonnell y llygredd ac wedi gosod rhwystrau yn yr afon i geisio’i atal rhag llifo ymhellach i lawr yr afon.

Ar hyn o bryd, ni wyddom faint o olew sydd wedi gollwng i’r afon a’r ardal oddi amgylch.

Er bod y llygredd wedi’i rwystro yn ei ffynhonnell bellach, mae’r swyddogion yn ceisio atal yr olew sydd eisoes wedi treiddio i’r ddaear rhag cyrraedd yr afon.

Efallai y bydd trigolion lleol yn clywed arogl olew yn yr ardal, ond ar hyn o bryd nid ydym wedi clywed am unrhyw niwed i bysgod neu fywyd gwyllt arall yn, neu ger, yr afon.

Meddai Richard Berry, Rheolwr Amgylchedd yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i rwystro’r llygredd a’i atal rhag cyrraedd y gronfa ddŵr, yn ogystal â lleihau ei effaith ar bysgod a bywyd gwyllt o fath arall sy’n dibynnu ar yr afon.

“Mae ein tîm wedi gosod rhwystrau yn Afon Alaw i sugno cymaint â phosibl o’r llygredd.

“Hefyd, mae ein swyddogion wrthi’n cynnal asesiad llawn o’r safle i geisio darganfod beth yw’r effaith ar fywyd gwyllt yr afon.”

Mae Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd o Gyngor Sir Ynys Môn a swyddogion o Dŵr Cymru Welsh Water hefyd wedi ymweld â’r safle.

Bydd contractiwr i CNC yn dechrau gwaith yfory i leihau y risg i’r afon o’r tir sydd wedi ei lygru.

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru