Ymgynghori ar geisiadau am drwyddedau ar gyfer gweithgareddau yn Llanberis

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl beth yw eu barn ynghylch ceisiadau cwmni am drwyddedau’n ymwneud â chynllun trydan dŵr yng Ngogledd Cymru.

Mae’r ceisiadau, gan Snowdonia Pumped Hydro Ltd, yn ymwneud â gollwng dŵr i Lyn Padarn a Nant y Betws yn Llanberis, fyddai’n ofynnol er mwyn gweithredu cynllun storio pwmpiedig yng Nglyn Rhonwy.

Bu i’r cwmni dynnu’n ôl ei geisiadau blaenorol am drwyddedau ar ôl i CNC ddweud wrthyn nhw nad oedden nhw wedi darparu gwybodaeth ddigon manwl ynglyn â rheolaeth a gweithredu’r cynllun.

Yn awr, bydd CNC yn asesu’r ceisiadau newydd yn fanwl, yn casglu cyngor a thystiolaeath technegol er mwyn bod yn hyderus a ddylai roi trwydded ai peidio. 

Meddai Dylan Williams, Rheolwr Gweithrediadau yn CNC:

“Mae Llyn Padarn yn ased naturiol hollbwysig i’r ardal. Byddwn yn cynnal asesiad manwl o gynigion y cwmni er mwyn sicrhau na fyddan nhw’n arwain at niwed amgylcheddol, cyn penderfynu pa un a fyddwn yn rhoi’r trwyddedau ai peidio. “Ymhlith ystyriaethau eraill, mae dŵr ymdrochi Llyn Padarn o ansawdd ardderchog a bydd yn rhaid inni gael ein bodloni na fydd hyn yn newid.

“Dim ond os byddwn yn berffaith fodlon y bydd cynlluniau’r cwmni’n profi y gallant weithredu’n ddiogel, heb niweidio’r amgylchedd na’r cymunedau lleol, y byddwn yn rhoi trwydded amgylcheddol.”

Cyfrifoldeb Cyfoeth Naturiol Cymru yw archwilio’r ceisiadau a phenderfynu p’un a ddylid caniatáu ynteu wrthod y cais. Byddwn yn ystyried yr holl wybodaeth berthnasol a grybwyllir yn ystod yr ymgynghoriad.

Bydd yr ymgynghoriad ar waith tan 9 Tachwedd 2016.

Hefyd, gellir gwneud cais am gopïau electronig o’r ddogfenaeth trwy gysylltu â permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk neu drwy ffonio 0300 065 3000

Dylid anfon sylwadau ar y ceisiadau yn ysgrifenedig (gan ddyfynnu Glyn Rhonwy Snowdonia Pumped Hydro PAN 000733 a PAN 000734) at Cyfoeth Naturiol Cymru, Adran Drwyddedu (Caerdydd), Ty Cambria House, 29 Ffordd Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP neu drwy ebost at permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk  erbyn 9/11/2016.

Mae trwyddedau amgylcheddol yn elfennau ar wahân i’r broses gynllunio, a gaiff ei rheoli gan Gyngor Gwynedd a’r Arolygiaeth Gynllunio.

Er mwyn gweithredu cyfleuster o’r fath yn gyfreithlon, rhaid i gwmni gael trwyddedau amgylcheddol yn ogystal â chaniatâd cynllunio.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru